14/Eylül/2019

2019 Eylül Ayı Kamuya Yerleştirme Süreci Başlatıldı.

Değerli Kardeşlerim,

#İlkAtama İçin;

Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  ve diğer ilgili Kurumlarla yaptığımız görüşmelerde;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 12.09.2019 tarihli ve 2256677 sayılı kurumlara yazılan yazıyla 2828 sayılı Kanunun ek-1 maddesi gereğince hak sahibi olanların 2019 Eylül Ayı Kamuya yerleştirme süreci başlatıldı.

2828 sayılı Kanun ve çıkan yönetmelik gereğince, yılda 3 defa Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında kamuya yerleştirmeler öğrenim durumlarına göre yapılacaktır.

2019 Eylül ayı tercih işlemlerine ait süreç başlatılmış olup, tercih işlemlerine dair ilan kısa zamanda yayımlanacak, kamuya yerleştirme işlemleriniz en geç 2019 Ekim ayında sonuçlanacaktır.

2019 Mayıs ayında kamuya yerleştirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına hak sahibi olarak isim listesinde isimleri olanların, mayıs ayında tercihleri alınmadığından, Mayıs ayındakiler de 2019 Eylül ayında ki hak sahibi listesine eklenerek devlet personel başkanlığına isimleri dahil edildi.

2019 Eylül ayı kamuya tercih işlemlerinde kamuya yerleştirilecekler içinde 2019 Mayıs ayında tercihleri alınmayanlar dahil edilerek, yaklaşık 2.200 kişinin kamuya yerleştirilmesine dair kura işlemi sonucunda en geç 2019 Ekim ayında kamuya yerleştirilmeleri sağlanacak ve daha sonra kurumlarca arşiv ve güvenlik araştırmaları olumlu olarak sonuçlananlar göreve başlayacaklardır. Bu yüzden hiçbir kardeşimiz genel kanun hükümlerine ve kamu düzenine aykırı hiçbir faaliyette bulunmamaları gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine aykırı hiçbir eylem ve faaliyette bulunmamak gerekir.

(657 S. K. 48. Maddesi: Genel ve özel şartlar:
Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.
8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.)

2019 Mayıs ve 2019 Eylül dönemi tercihlerde hak sahibi olduğu halde yerleşemeyenler ile 2019 Eylül ayında e-devlette hak sahibi gözükmeyenlerin (hak sahipliğini bakanlıkça onaylatmaları gerekir)2019 Aralık ayında hak sahibi olarak kamuya yerleştirilmek üzere tercih edebileceklerdir. Sonuç itibariyle hangi tercih dönemi olursa olsun kura sonucu yerleşemeyenler kamuya yerleşene kadar hak sahipliği devam edecektir.

Tercih işlemleri öncesi öğrenime göre mezun olanlar kadrolarına karşılık gelen unvanlarına atanmalarına dair bulundukları illerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerindeki Korunmaya Muhtaç Çocuklar(KMC) biriminden sorumlu yetkililerle irtibata geçebilirler.

Ayrıca, tercih işlemleri öncesinde hak sahiplerinin;
1) PTT Şubelerinden E-DEVLET Şifreleri almaları zorunludur.
2) Tercih döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, İlgili STK’lara ve işe girmiş kardeşlerimize danışarak ve kurumları araştırıp bilgi sahibi olduktan sonra TERCİH İŞLEMLERİNİ BUNA GÖRE YAPMALARI ÖNEMLİDİR.

www.dpb.gov.tr ve www.yader.org.tr web adreslerini takip edebilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Zehra ZÜMRÜT SELÇUK’tan Allah razı olsun.

Hayırlı uğurlu olsun.