İl ve İlçe Başkanlığı Yönetmeliği

 

YADER İL VE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

KAPSAM

MADDE 1-

Bu yönetmelik; Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği(YADER)’nin ilçe, il ve genel merkez teşkilat birimlerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, İl-İlçe Temsilciliği’nin amacı, teşkilatlanması, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2-

Bu yönetmelik; Dernekler Kanunu’nun 24. Maddesi, YADER Tüzüğümüzün 19. Maddesinin 10., 11 ve 12. Fıkralarına ve 42. Maddesine ve Merkez Yönetim Kurulunun 25.09.2019 tarihli ve 13 nolu kararına istinaden hazırlanmıştır.

AMAÇ VE TEMEL İLKELER

MADDE 3-

Bu Yönetmeliğin Amacı:

 1. Her yıl Genel Merkezce yürürlüğe konulan ve derneğin web sitesinde yayımlanan yıllık faaliyet planına göre faaliyetlerini sürdürmek,
 2. Türkiye Cumhuriyetinin milli ve manevi değerlerine bağlı toplumsal kültürün genel kurallarına göre hukuki zeminde faaliyetlerini yerine getirmek,
 3. Korunmaya muhtaç çocukların, başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi olmak üzere her bakımdan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak,
 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile demokratik ve laik yapısını, her türlü yıkıcı ve bölücü akıma karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmak,
 5. Derneğimizin tüzüğünde yer alan amaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 6. Şanlı tarihimizden bugüne aile yapımızın bozulup yozlaşmasını önleyecek çalışmalar yapmaktır.

İL-İLÇE TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ

MADDE 4-

YADER İl-İlçe Temsilciliklerinin başlıca görevleri;

a) Derneğin amaç ve ilkelerinin gençlere anlatılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar yapmak, Ülke gündemini oluşturan temel konulara ilişkin olarak, konferans, açık oturum, seminer gibi toplantılar düzenlemek,

b) Kardeşlerimizin ülke ve dünya meseleleri ile daha yakından ilgilenmelerini sağlamak ve ekonomik, sosyal ve dayanışmayı artırıcı yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek etkinliklerle derneğin gelişmesine katkıda bulunmak,

c) İl-İlçe Temsilcilikleri, Gençlik Komisyonu ile diğer STK’lar arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini tesis etmek; karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek amacıyla geziler, eğlence geceleri ve şölenler tertip etmek,

d) Derneğin zorunlu organları ve diğer oluşturulan kollar/komisyonlarındaki birimleri tarafından düzenlenen etkinliklere yardımcı olmak,

e) Web Sitesi’ni günlük takip etmek,

f) Üyelerin boş zamanlarını yararlı aktivitelerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro, müzik, resim, şiir, spor, folklor ve benzeri etkinliklerine yönelik gruplar oluşturmak,

g) Muhtelif konularda araştırmalar yapmak, broşür, bülten, dergi ve kitaplar yayınlanmasında çalışmalar yapmak,

h) Dernek tüzüğünün amaçları doğrultusunda zorunlu organlar ve diğer kollar/komisyonlardaki teşkilat birimleri ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışmak,

ı) Bağlı oldukları Genel Merzkez/birimler tarafından kendilerine verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

i) YADER ülkemizin genç nüfusunun fazla ve nitelikli olmasını göze alarak gelecek için Türkiye’nin gelişimi, yenileşimi, değişimi, dünyada yeni öncü yönetsel sistemi kurmada ve dünyada Lider Türkiye olma yolunda her türlü çalışma, destek ve etkinlik ve toplantı, platform ve her türlü çalışmalar yapabileceği gibi bu tür organizasyonlara da katılabilir.

j) YADER tüzüğümüzün 3. Maddesindeki çalışma ve faaliyetlerin yapılmasında görev alarak, etkin çalışmalar yürütmek,

k) Her yıl Genel Merkezce yürürlüğe konulan ve derneğin web sitesinde yayımlanan yıllık faaliyet planına göre faaliyetlerini sürdürmektir.

İKİNCİ BÖLÜM

YADER’E ÜYELİK

ÜYE OLMA ŞARTLARI

MADDE 5-

YADER’e Devlet Korumasında Yetişenlerin Üye Olma Şartları;

a) Türk Vatandaşı olan,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne inançla bağlı, milli ve manevi değerleri benimseyen,

c) Derneği Tüzüğünde yer alan temel ilke, amaç ve çalışma esaslarını kabul eden,

d) 18 yaşını tamamlamış bulunan,

e) Kamu kurumlarındaki(Emniyet ve TSK’da görevli 657 tabi olanlar hariç) veya korunmaya muhtaç çocuklardan üye olmasına engeli bulunmayanlar,

f) Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları mevzuatı ve bu yönetmelikte Üye olamayacağına dair hüküm bulunmayanlar dernek sitesindeki üyelik formunu doldurup Genel Merkeze(yadertr06@gmail.com mail yoluyla da olabilir) göndermeleri suretiyle üye olabilir.

hbayanların Gençlik Komisyonu üyesi olabilirler.

ÜYE OLAMAYACAKLAR

MADDE 6-

YADER’e üye olamayacaklar aşağıda belirtilmiştir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar,

b) Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları mevzuatınca üye olmasına engel olunanlar,

YADER’e üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

ÜYE KAYDI

MADDE 7-

Üyelik için üye formu doldurup başvuranların, üyelik başvuru formunun genel merkeze gönderilmesini müteakip, Genel Merkez Yönetim Kurulunca kararı sonrası dernekler bilgi sistemi(DERBİS) ve Üye Kayıt defterine işlenmesiyle üyelikleri gerçekleştirilir.

ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI HAKLAR

MADDE 8-

YADER üyeleri;

a) İl-İlçe Temsilciliklerince düzenlenen her türlü faaliyete katılma, düşünce ve dileklerini bildirme,

b) Kurullardaki başkan ve üyeliklere atandığı takdirde görev alma,

c) Derneğin, tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması ile ilgili görüşlerini kademe esasına riayetle teşkilat görevlerine yazılı veya sözlü olarak duyurma,

haklarına sahiptirler.

ÜYELERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9-

YADER üyeleri;

 1. Dernek içinde karşılıklı sevgi, saygı ve ahlak kurallarına uygun olarak derneğin dayandığı fikir ve idealleri paylaşmayı, derneğin tüzük ve bu yönetmelikte yer alan ilke ve esaslara göre birlik ve beraberlik içinde çalışmayı,
 2. Aylık 10 TL üyelik aidatını düzenli olarak YADER resmi banka hesabına AİDAT AÇIKLAMASI ile ödemeyi taahhüt eder ve ödemelerini zamanında yerine getirmeyi,
 3. Yetkili organlarca alınacak kararlara uymayı, verilecek görevleri kabul etmeyi, İl-İlçe Temsilciliklerinin faaliyetlerinde kademe esasına ve disiplin hükümlerine riayet etmeyi,
 4. Derneğin amaç, ilke ve görüşlerini yaymayı,
 5. Dernek içinde ve dışında tüzükteki amacı, ilke ve faaliyetleri hususunda huzuru, birlik ve beraberliği zedeleyecek ifade, tavır ve davranışlardan kaçınmayı,

beyan ve açıkça kabul etmiş sayılırlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME

MADDE 10-

YADER üyeliği;

a) İstifa,

b) Ölüm,

c) Dernek üyeliğinden ayrılma veya üyeliğinden çıkarılma

hallerinde sona erer.

Üyeliğin sona ermesi, gerekçesi ile birlikte DERBİS’e, üye kayıt defterine ve ilgilinin başvuru formuna şerh edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İL-İLÇE TEMSİLCİLİKLERİNİN YAPISI

MADDE 11-

Dernek Genel Başkanı’na ve Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren YADER İl-İlçe Temsilcilikleri aşağıda organları gösterilen il ve ilçe teşkilatından oluşur ve bulundukları kademelerdeki teşkilat biriminin denetim ve gözetiminde bir üst kademeye bağlı olarak çalışırlar.

1-İL TEŞKİLATI

a) İl Temsilcisi(İl Başkanı)

b) İl Yönetim Kurulu

2-İLÇE TEŞKİLATI

a) İlçe Temsilcisi(İlçe Başkanı)

b) İlçe Yönetim Kurulu

İL-İLÇE BAŞKANININ ATANMASI VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 12-

İl-İlçe Temsilcisi(Başkanı), YADER Merkez Yönetim Kurulu tarafından atandığı yerde yetkilendirilerek görev yapmak üzere atanır. Görev süresi YADER Merkez Yönetim Kurulunca yeniden bir karar alıncaya kadar devam eder, ayrıca İl-İlçe Başkanı, Başkan Yardımcıları arasından bir başkan vekili belirler.

İL-İLÇE TEMSİLCİSİNİN(BAŞKANININ)GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 13-

İl-İlçe Başkanı,

a) YADER’i İl-İlçede temsil eder. Görev sahasına giren konularda demeç ve bildiriler vermeye yetkilidir.

b) İl ve ilçeler ile merkez teşkilatında yer alan tüm kurullarının tabii başkanıdır. Kurullar arasında çalışma ahengi ve işbirliğini sağlar ve gerek görmesi halinde toplantılarına başkanlık eder.

c) İl-İlçe Başkan yardımcıları arasında görev bölümü yapar, gerek gördüğünde görevlerini değiştirir.

d) Kardeşlerimize ilişkin sosyal, ekonomik ve diğer muhtelif güncel konularda İl-ilçe temsilciliğinin görüş ve politikasını oluşturur, gerekli basın açıklamalarını yapar, lüzum halinde ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

e) Her kademede yürütülen İl-İlçe Temsilciliğinin faaliyetlerinin kanun,  tüzük, yönetmelik, genelge ile Ülke ve dernek menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliğini arttırmak için gerekli tedbirleri alınır.

f) Faaliyetlerinin gerektirmesi durumunda çeşitli konulara ilişkin olarak komisyonlar teşkil edebilir.

g) YADER Genel Başkanının verdiği görevler ile bu yönetmenliğin yüklendiği diğer görevleri yapar.

İL-İLÇE BAŞKAN YARDIMCILARI

MADDE 14-

İl-İlçe Başkanlık hizmetlerinin ifasında İl-İlçe Başkanı’na yardımcı olmak üzere atama ile (4)dört başkan yardımcısı belirlenir. Başkan Yardımcıları; Eğitim, İletişim ve Sosyal İşler, Kurumsal İlişkiler, AR-GE ve Proje İşleri alanlarında ve diğer konularda, Yönetim tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

İl-İlçe Başkanı; görev bölümü yaptığı yardımcılarına, bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Merkez yönetim kurulunda  en fazla 7(yedi) üyeyi görevlendirebilir.

İL-İLÇE SEKRETERİ

MADDE 15-

Atama ile belirlenen İl-İlçe Sekreteri;

a) İl-İlçe Yönetim Kurulu karar tutanaklarının tanzimi, imzalattırılması ve muhafazasını sağlar.

b) Yazışmalarını yürütür, idari hizmetleri düzenler, denetler ve çalışmaların gerektirdiği destek hizmetlerini sağlar.

c) Defter kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmaların yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.

d) İl-İlçe Yönetim Kurulu kararı ve Başkanın verdiği talimatları yerine getirir.

İL-İLÇE MUHASİP

MADDE 16-

Atama ile görevlendirilen Muhasip; dernekçe İl-ilçe Temsilciliğine tahsis edilen gelirleri ve giderleri ile harcamalarının mevzuata uygun olarak gerçekleşmesine yönelik tedbirler almak.

İL YÖNETİM KURULU

MADDE 17-

İl Yönetim Kurulu, İl Başkanının teklifi ve YADER Genel Başkanının onayı ile belirlenen İl Başkanı dahil 7 üyeden oluşur.

İl Başkanı başkanlığında yapılacak ilk toplantıda, İl Yönetim Kurulları kendi üyeleri arasında 4 başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçerler.

İl yönetim kurulunun başkanı il başkanıdır, görev aldığı ilde YADER’i temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır. İl yönetim kurulunun dernek tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. İldeki kardeşlerimizin meseleleri ile ilgili bilgi toplar ve il başkanına aktarır.

Sekreter üye; bu yönetmelikte öngörülen defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.

Muhasip üye; Genel Merkezin ile göndereceği harcama yetkisi ile ilgili hesap işlerini yürütmekle görevlidir.

Başkan ve muhasip üye harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludur.

İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18-

İl Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları Kanunu, dernek tüzük ve yönetmelikleri ile il yönetim kurulu kararlarının gereklerini yerine getirmek,

b) Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,

c) İl dahilinde kardeşlerimizin meselelerine yönelik olarak faaliyetler düzenlemek, ilçe temsilciliğinin bu yöndeki çalışmalarında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,

d) Derneğin amaç ve ilkelerinin gençler arasında yayılması suretiyle Derneğin gelişmesine katkıda bulunmak,

e) İl ve çevresinde ekonomik ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını Genel Merkeze ve Genel Başkana aktarmak,

f) Yıllık çalışma raporunun hazırlanması ve bunların zamanında üst kademelere gönderilmesini sağlamak,

g) İl Temsilciliğine tahsis edilen gelirlerin mevzuata uygun olarak harcanması için gerekli tedbirleri almaktır.

İLÇE YÖNETİM KURULU

MADDE 19-

İlçe Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

İlçe yönetim kurulu, İlçe Başkanı ve İl Başkanının teklifi ve YADER Genel Başkanının onayı ile belirlenen İlçe Başkanı dahil 7 üyeden oluşur.

İlçe Başkanı başkanlığında yapılacak ilk toplantıda, İlçe Yönetim Kurulları kendi üyeleri arasında 4 başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçerler.

İlçe yönetim kurulunun başkanı ilçe başkanıdır, görev aldığı ilçede YADER’i temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır. İlçe yönetim kurulunun dernek tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. İlçedeki kardeşlerimizin meseleleri ile ilgili bilgi toplar ve il başkanına aktarır.

Sekreter üye; bu yönetmelikte öngörülen defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.

Muhasip üye; Genel Merkezin ile göndereceği harcama yetkisi ile ilgili hesap işlerini yürütmekle görevlidir.

Başkan ve muhasip üye harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludur.

İLÇE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 20-

İlçe Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları Kanunu, dernek tüzük ve yönetmelikleri ile yetkili kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek,

b) Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak.

c) İlçe dahilinde gençlik meselelerinin çözümüne yönelik olarak faaliyetler düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,

d) Dernek amaç ve ilkelerinin gençler arsında yayılması suretiyle derneğin gelişmesine katkıda bulunmak,

e) Diğer dernek Gençlik Komisyonu/kollarının çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,

f) İlçe ve çevresinde ekonomik ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını İl Temsilciliğine, Genel Merkeze ve Genel Başkana aktarmak,

g) İlçe Temsilciliğine tahsis edilen gelirlerin mevzuata uygun olarak harcanması için gerekli tedbirleri almak.

YAPILAMAYACAK İŞLER

MADDE 21-

İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri;

a) Dernek program ve tüzüğüne aykırı beyanda bulunamazlar. Genel Merkez Yönetim Kurulunun veya Genel Başkanın izni olmaksızın ” İl-İlçe Genel Politikası” hakkında demeç veremezler.

b) Bir üst kademeden gerekli izni almadan resmi makam ve mercilerle yazışma yapamaz ve haklarında demeç veremezler.

c) Kademe esasına uymadan üst kademelere şikâyette bulunamazlar. Ancak, bağlı bulundukları kademe ile ilgili şikâyetleri bulunduğu takdirde, direk dernek Genel Başkanına başvurabilirler.

d) Çalıştıkları kurumlarla ilgili hiçbir şekilde kurum bilgisi yazılı ve görsel basına veya kendi sosyal medya hesaplarından demeç veya paylaşımda bulunamazlar.

e) Bağlı bulundukları üst kademe ile bağlantılarını veya ilgilerini kesmeye karar veremezler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 22-

İl ve İlçe yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü benimsenmiş sayılır.

Kurul toplantıları her kademede İl-ilçe temsilciliği için tahsis edilmiş bulunan yerde yapılır. Yönetim kurulunca çağrılıp dinlenmesine karar verilenler dışında kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamaz.

Yönetim kurulları en az ayda bir olağan toplantılarını yapar. İl ve ilçe başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu, olağanüstü toplantı düzenlenmesini isteyebilir ve çağrıda bulunabilir.

Toplantıların günü ve saati önceden tespit edilerek karar defterine yazılır ve bütün üyelere imza ettirilir. Yönetim kurulları gerek görmeleri halinde daha sık toplantı yapılmasını kararlaştırılabilirler.

Haklı bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. Görevinden çekilmiş sayılan üyenin bir üst kademeye itiraz hakkı vardır. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.

GÖREVDEN AYRILMA

MADDE 23-

Her kademedeki yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun ayrılması halinde, ayrılan üyelikler atama usulüne uygun olarak doldurulur.

İŞTEN EL ÇEKTİRME

MADDE 24-

Her kademedeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri;

a) Dernek menfaatlerine aykırı davranışlarda bulunulması,

b) Dernek yetkililerine yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunulması,

c) Bu yönetmelik hükümleri gereğince tutulması gereken defterlerin ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde tahrifat yapılması,

durumunda atandıkları usule işten el çektirirler.

Yönetim Kurullarının Başkan ve Üyelerinin tamamının işten el çektirilmesi durumunda, bu kararla birlikte yeni yönetim kurulu başkan be üyeleri de belirlenerek ilgili üst organa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

MADDE 25-

İl-İlçe Yönetim Kurulu ve Dernek Üyelerine ilişkin disiplin işleri, Dernek Tüzüğünün 9. maddesi hükümlerine göre yürütülür.

DENETİM:

MADDE 26-

İl-İlçe Yönetim Kurulları, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması, birlik ve beraberliğin sağlanması, çalışmaların koordine içinde yürütülmesi ve genel merkezce tespit edilen politikaların benimsenerek uygulanması konuları başta olmak üzere tüm hizmet ve çalışmalarını, Dernek Genel Başkanı ve teşkilat yetkili organların denetimi ve gözetimi altında yürütürler.

TUTULACAK KAYITLARIN ŞEKLİ

MADDE 27-

Gençlik Komisyonu başlıca şu defterleri tutarlar:

a) Karar defteri

b) Üye kayıt defteri

c) Genel evrak defteri

d) Giden evrak defteri

e) Elektronik ortamdaki kayıtlar

Bu defterler yanında İl-ilçe Yönetim Kurulu Merkez Yönetim Kurulu’nca tutulmasında fazda görülen diğer defterler bulunulan kademenin teşkilat birimine tasdik ettirilerek kullanılmaya başlanır.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 28-

İl-İlçe Temsilciliğinin giderleri dernek tarafından il-ilçedeki üyelik paylarına göre karşılanır. Dernek tarafından hazırlanan yıllık bütçelerde İl-ilçe giderleri ayrı bir fasıl olarak öngörülebilir.

İl-ilçe Temsilcilikleri ayrıca aidat veya teberrü makbuzu bastıramazlar. Herhangi bir aidat veya bağış toplayamazlar. Bu hususta dernek tüzüğü hükümleri geçerlidir.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

MADDE 29-

Bu yönetmelikteki hükümlerin uygulanmasında İl-İlçe Temsilcileri Dernek Genel Merkez Organları olan Yönetim ve Denetim Kurulları ile Dernek Genel Başkana karşı sorumludur.

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Dernek Tüzüğü ve derneği diğer yönetmelik ve genelgelerindeki hükümler uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 30-

Bu Yönetmelik, Dernek Merkez Yönetim Kurulunun 25.09.2019 tarihli ve 13 nolu kararıyla 25.09.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 31-

            Bu Yönetmelik hükümlerini YADER Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı yürütür.