Kanun Tekliflerine Dair Önerilerimiz(Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

 

SAYI  : 06-130-032 /13                                                                                               28/02/2019

Konu  : 2828 Sayılı Kanunun EK-1 ve Geçici 16. Maddesinin

Yeniden Düzenlenmesi hk.

 

 

Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 

 

Bilindiği üzere, Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklar istihdam edilme şekilleri ve kamuda tanınan unvan vb. statü hakları diğer gerçek kişilere göre ayrı özel kanunlarına (2828 sayılı Kanun ek-1 maddesiyle) göre direk atama ile gerçekleştilmekte, bu statüde olanlar için uygulanan hükümler eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek bir şekilde pozitif ayrımcılık kazandırılmış, devletimizin toplumdaki en önemli değer yargılarını oluşturan insanlardır.

 

1988 yılında bugüne kadar yaklaşık 60.000 kişi devlet kurumlarında işe yerleştirilmiş olup, toplamda aileleri ile birlikte 200.000 kişiyi oluşturan kesimiz.

 

Devletimizin bu en değerli vatandaşlarından olan Korunmaya Muhtaç Çocuklar devlet terbiyesiyle yetiştirilmiş, her daim devletine sadık ve her zaman ihtiyaç duyduğu devletimizin destek ve himayelerinde devlet kurumlarında kazandıkları sosyal statüleriyle çalışma hayatında ve toplumda özgüvenle yaşamlarını sürdürmektedirler.

 

Hiç kuşkusuzdur ki; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı (eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumlarında) çocuk yuvaları, sevgi evleri ve yetiştirme yurtlarında devletin şefkatli elinde büyüyen kardeşlerimizin sosyal hayata adaptasyonda hiç kuşkusuz devletimizin desteğiyle -bir ebeveynin evladına ömür boyu bakması gibi- bakmasını devletten beklemesi anayasadaki ismiyle korunmaya muhtaç çocuklar yani kimsesiz çocuklar için bir hak ve dayanaktır.

 

2828 Sayılı Kanunun ek-1 maddesi 27.03.2018 tarihinde 7103 sayılı Kanunun 24. Maddesiyle değiştirilmiş ve bundan böyle öğrenim ihrazı veya öğrenim durumu ayrımı yapılmaksızın devlet korumasında yetişen korunmayua muhtaç çocukların kamuda istihdamları öğrenimlerine göre atama imkanı sağlanmıştır.

 

Ancak, 27.03.2018 tarihinden önce devlet koruması altında yetişenlerden bu ayrımı ortadan kaldırmak için 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle 2828 sayılı Kanuna eklene Geçici 16. Maddeyle imkan sağlanmak istense de bu kanundaki kamunun ihtiyacı ve öğrenim ihrazı kelimelerinden dolayı 1.700 kişi atansa da diğer atanamayan birçok kardeşimizin hakkı yenilmektedir. Hatta birçok kardeşimizin (Valilik,Üniversite vb. de) atamaları iptal edilmektedir.

 

Örneğin mühendis mezunu olup TCDD atanan Memur Mühendis unvanına branş gözetilerek atanamamış, yine MEB’de veya diğer kurumlarda öğretmen mezunu olup Memur olarak atananlar Öğretmen olarak atanamamakta, yine Düz lise mezunları hizmetli olarak atanıp, Memur olarak atanamamakta, ayrıca ticaret meslek lisesi mezunu olanlardan kurumların farklı uygulamaları nedeniyle bir çok kardeşimiz teknisyen unvanına atanamamakta olup, genel olarak düz lise mezunları Memur unvanına ve ayrıca öğrenimi ihraz edenler bile kendi unvanlarına Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı gibi birçok kurumda atanamamaktadır.

 

 

 

2828 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi ve bu Kanuna göre Devlet Personel Başkanlığının çıkardığı yönetmelikteki sıkıntılar 27.03.2018 tarihinden önce kamuda işe yerleştirilmiş korunmaya muhtaç çocuklarda adaletsiz uygulamalarla kardeşlerimiz kurumlarında hem maddi hem manevi sıkıntılar yaşamaktadır. Kal dı ki haklarını talep etmek için ilave maddi külfet ödeyerek mahkemelere gitmek zorunda bırakılmışlardır.

 

Daha önce de sizlere sunduğumuz dosyalar incelendiğinde 27.03.2018 tarihinden önce devlet kurumlarında işe girip öğrenim durumlarına göre atanamayanların hakları tamamen ellerinden alınmaktadır.

 

Ayrıca kamu bürokrasisinde yaşanan bu dirençler anayasal hüküm olan kanunların eşit uygulanması hükmünü de ortdadan kaldırmaktadır, aslında kamu bürokrasisinin engellerini ortadan aldırmak için Cumhurbaşkanlığınca genelgede çıkmıştır. Ancak yaşanan sıkıntılar çözümsüz olarak devam etmektedir.

 

Gelinen bu aşamada söz konusu kanun ve çıkarılan yönetmeliğin tamamen eşitsizlikleri ortaya koyduğu ekteki birçok kurumun uygulamalarında görülecektir. Ekli belgelerde görüleceği üzere kurumlarda kanundaki kurumların ihtiyacı ve öğrenim durumu ihrazına göre işlem yapmaktadır.

 

Aslında Aile Bakanlığı gibi bazı üniversitelerde düz lise mezunları Memur/VHKİ/Bilgisayar işletmeni ünvanına atanmışlardır.

 

Ayrıca, Çocuk yuvalarında ve Yetiştirme yurtlarında büyüyerek ayrılan korunmaya muhtaç çocukların ailevi nedenlerinden ve zamanında gerekli bilinçlendirmesi sağlanmadığından dolayı kamuda sosyal adaptasyonda yaşanan sıkıntılardan ve ekonomik zorluklardan dolayı bilmeyerekte olsa kamuda işten ayrılarak sokakların riskleriyle yaşamak zorunda kaldıkları bilinmektedir.

 

Yine daha önceden çeşitli nedenlerle(Bakımları, sosyolojik ve psikolojik destekleri yeterli olarak sağlanmamış) çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında büyüyerek reşit yaşa girmeden ayrılanların sosyal hayatta ekonomik ve sosyal destek sağlanması ile toplumda öz güvenlerini kazanmış birey olarak yaşamlarını sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır.

 

Yukarıda arz edilen hususlar dahil olmak üzere, kardeşler arasındaki bu eşitsizliğe son verilmesi için yeni bir kanuni düzenlemeye ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin çıkmasına ihtiyaç duyulmakta olup, buna dair hazırladığımız ekli bilgi notlarındaki çözüm önerilerimizin Genel Müdürlüğünüzce dikkate alınmasını ve bu sıkıntıların biran evvel ortadan kaldırılması için ilgili yerlerle girişimde bulunmanızı talep etmekteyiz.

 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

SALİH ÇETİN

Genel Başkan

                                                        

 

BİLGİ NOTU                                                                28/02/2019

 

28.02.2019 tarihli ve 06-130-032/13 sayılı yazı ekidir.

           

TALEPLERİMİZ VE ÖNERİLERİMİZ:

  • 2828 Sayılı Kanun’un Geçici 16. Maddesindeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması.
  • Kamuda çalışmakta iken, çeşitli nedenlerle müstafi duruma düşen yetiştirme yurtlarında ayrılan kardeşlerimize bir defaya mahsus olmak üzere kamuda tekrardan iş imkanı sağlanması.(2828/ek-1)
  • 18 yaşından önce çeşitli nedenlerle yetiştirme yurtlarından ilişiği kesilenlere kamuda bir kereye mahsus iş imkanı sağlanması. (2828 sayılı Kanunun ek-1 Maddesi)

 

Bu 3 maddeye ait Kanun Teklifine dair önerilerimiz aşağıda arz edilmiştir.

 

1 NOLU TALEP VE ÖNERİMİZ:

Aşağıda bilgileri mevcut olan korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili Sosyal Hizmetler Kanunda değişiklik/ekleme yapılan 7103 sayılı Kanunun 24. ve 25. Maddeleriyle ilgili eşitsizliğin giderilmesine dair kanun teklifine dair önerimiz belirtilmektedir.

 

2828 YASANIN MEVCUT DEĞİŞEN EK-1 MADDESİ:(İLK DEFA İŞE GİRECEKLER İÇİN)

27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 24. Maddesinde; 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunununek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde … değiştirilmiştir. …

 “ç)Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındakiveriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez vetaşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak yerleştirme dönemlerinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Ek 1 inci madde kapsamında yerleştirme yapılacak kurumlarca teşkilat bazında dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul veesaslar dâhilinde resen yerleştirme yapılır.”denilmektedir.

 

2828 YASAYA EKLENEN MEVCUT GEÇİCİ 16 MADDESİ:(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici 16. Maddesinde ise;Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. amir hükmü yer almaktadır.

 

KANUN TEKLİFİNE DAİR ÖNERİMİZ

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Geçici 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi: :(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

 

KANUN MADDESİ:

2828 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen görevde bulunanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumlarına göre kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın değiştirilmiş sayılır.

 

Bu madde gereğince çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumları itibariyle kadro ve poziyonu bulunmayanlar ise öğrenimine uygun başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atamaları yapılır.

Özelleştirme nedeniyle iş sözleşmeleri kendi istekleri dışında sona erenlerin ise başka kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları ise bu madde çerçevesinde öğrenim durumlarına uygun olarak bu kanunun ek-1 maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bu maddeden yararlanacakların kadro ve pozisyonları kanunun yayımını takip eden ayın 30’u itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın değiştirilmiş sayılır.

 

GENEL GEREKÇE: :(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

            Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan öğrenim durumları dikkate alınmadan memur kadrosuna atananlar, kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması, daha önceki hükümle kurumlarda ortaya çıkan karışıklıklar ve eşitsizlikler gibi nedenlerle mağdur olmaktadırlar. Madde ile, öğrenim durumlarına uygun olmayan kadro ve pozisyonlarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇESİ: :(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde ile, daha önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanamamış olanların, mağduriyetlerinin giderilmesi, daha önceden kurumlarda oluşan uygulamalardaki belirsizliklerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanmaları öngörülmektedir.

 

 

2 ve 3 NOLU TALEP VE ÖNERİLERİMİZ:

KANUN TEKLİFİ

2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

KANUN MADDESİ:(MÜSTAFİ VE REŞİT YAŞA GİRMEDEN KURUMDAN AYRILANLAR İÇİN)

“GEÇİCİ MADDE 17- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce çeşitli nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden müstafi sayılan veya/ayrılanlar bir defaya mahsus olmak üzere bu kanunun ek 1 inci maddesinden faydalanırlar.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma ve bakım kararı alınarak sosyal hizmetler kuruluşlarında kalanlardan reşit yaşa girmeden önce çeşitli nedenlerle bu kuruluşlardan ayrılanlar bu kanunun ek-1 maddedeki şartlardan muaf tutulmak suretiyle, bu kanunun ek-1 maddesindeki istihdam hakkından bir defaya mahsus olarak faydalanırlar.

 

MADDE GEREKÇESİ:

            Çocuk yuvalarında ve Yetiştirme yurtlarında büyüyerek ayrılan korunmaya muhtaç çocukların ailevi nedenlerinden dolayı kamuda sosyal adaptasyonda yaşanan sıkıntılardan ve ekonomik zorluklardan dolayı yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

 

Daha önceden çeşitli nedenlerle çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında büyüyerek reşit yaşa girmeden ayrılanların sosyal hayatta ekonomik ve sosyal destek sağlanması ile toplumda öz güvenlerini kazanmış birey olarak yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanmaktadır.