Kadın Kolları Yönetmeliği

 

 

YADER KADIN KOLLARI İÇ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

KAPSAM
MADDE 1-
Bu yönetmelik; Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği(YADER)’nin ilçe, il ve genel merkez teşkilat birimlerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, Derneği’nin yan kuruluşu olarak teşkil edilmiş bulunan Kadın Kolları’nın amacı, teşkilatlanması, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

HUKUKİ DAYANAK
MADDE 2-
Bu yönetmelik; YADER Tüzüğümüzün 3. Maddesinin 19. Fıkrasına, 19. Maddesinin 7 ve 12. Fıkralarına istinaden hazırlanmıştır.

AMAÇ VE TEMEL İLKELER
MADDE 3-
YADER Kadın Kolları’nın Amacı:
a) Korunmaya muhtaç çocukların, başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi olmak üzere her bakımdan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile demokratik ve laik yapısını, her türlü yıkıcı ve bölücü akıma karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmak,
c) Derneğimizin tüzüğünde yer alan amaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
f) Şanlı tarihimizden bugüne aile yapımızın bozulup yozlaşmasını önleyecek çalışmalar yapmaktır.

GÖREVLERİ
MADDE 4-
YADER Kadın Kollarının başlıca görevleri;
a) Derneğin amaç ve ilkelerinin kadınlara anlatılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar yapmak, başta kadınlara ilişkin hususlarda olmak üzere, Ülke gündemini oluşturan temel konulara ilişkin olarak, konferans, açık oturum, seminer gibi toplantılar düzenlemek,
b) Kadınların ülke ve dünya meseleleri ile daha yakından ilgilenmelerini sağlamak ve ekonomik, sosyal ve dayanışmayı artırıcı yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek etkinliklerle derneğin gelişmesine katkıda bulunmak,
c) Kadın kolları ile diğer STK’lardaki Kadın kolları arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini tesis etmek; karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek amacıyla geziler, eğlence geceleri ve şölenler tertip etmek,
d) Derneğin zorunlu organları ve diğer oluşturulan komisyonlarındaki birimleri tarafından düzenlenen etkinliklere yardımcı olmak,
e) Kadın Kolları Web Sitesi’ni geliştirmek,
f) Üyelerin boş zamanlarını yararlı aktivitelerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro, müzik, resim, şiir, spor, folklor ve benzeri etkinliklerine yönelik gruplar oluşturmak,
g) Muhtelif konularda araştırmalar yapmak, broşür, bülten, dergi ve kitaplar yayınlamak,
h) Dernek tüzüğünün amaçları doğrultusunda zorunlu organlar ve diğer komisyonlardaki teşkilat birimleri ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışmak,
ı) Bağlı oldukları birimler tarafından kendilerine verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
i) YADER ülkemizin genç nüfusunun fazla ve nitelikli olmasını göze alarak gelecek için Türkiye’nin gelişimi, yenileşimi, değişimi, dünyada yeni öncü yönetsel sistemi kurmada ve dünyada Lider Türkiye olma yolunda her türlü çalışma, destek ve etkinlik ve toplantı, platform ve her türlü çalışmalar yapabileceği gibi bu tür organizasyonlara da katılabilir.
j) YADER tüzüğümüzün 3. Maddesindeki çalışma ve faaliyetlerin yapılmasında görev alarak, etkin çalışmalar yürütmek.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK
ÜYE OLMA ŞARTLARI
MADDE 6-
Kadın Kollarına;
a) Türk Vatandaşı olan,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne inançla bağlı, milli ve manevi değerleri benimseyen,
c) Derneği Tüzüğünde yer alan temel ilke, amaç ve çalışma esaslarını kabul eden,
d) 18 yaşını tamamlamış bulunan,
e) Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları mevzuatı ve bu yönetmelikte Üye olamayacağına dair hüküm bulunmayan,
her kadın üye olabilir.
Kamu kurumlarındaki veya korunmaya muhtaç çocuklardan üye olmasına engeli bulunmayan bayanların kadın kolu üyesi olabilirler.

ÜYE OLAMAYACAKLAR
MADDE 6-
Kadın Kollarına;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar,
b) Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları mevzuatınca üye olmasına engel olunanlar,
c) Gençlik kolu üyesi olanlar,
üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

ÜYE KAYDI
MADDE 7-
Kadın Kollarına üye olmak isteyen bulunduğu ilin kadın kolları il temsilcisine üye formu ile başvurarak üyelik talebinde bulunur, bu talebi kabul veya red şeklinde başvurucuya bildirilir.

ÜYE KAYIT DEFTERİNİN TUTULMASI
MADDE 8-
İl Kadın kolları, yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Kadın kollarına kabul edilen üyeleri kaydetmek üzere, elektronik ortamda veya bir üye kayıt defteri tutmak mecburiyetindedir. Bu şekliyle kaydı yaptırılan üyelerin elektronik ortamda veya defterdeki üye kayıt numaraları da elektronik ortamda veya defterin ayrı bir sütununa karşılıklı kontrol imkanı sağlamak üzere kaydedilir.
ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI HAKLAR
MADDE 9-
Kadın kolu üyeleri;
a) Kadın Kollarınca düzenlenen her türlü faaliyete katılma, düşünce ve dileklerini bildirme,
b) Kurullardaki başkan ve üyeliklere atandığı takdirde görev alma,
c) Derneğin, tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması ile ilgili görüşlerini kademe esasına riayetle teşkilat görevlerine yazılı veya sözlü olarak duyurma,
haklarına sahiptirler.

ÜYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 10-
Kadın kolu üyeleri;
a) Dernek içinde karşılıklı sevgi, saygı ve ahlak kurallarına uygun olarak derneğin dayandığı fikir ve idealleri paylaşmayı, derneğin tüzük ve bu yönetmelikte yer alan ilke ve esaslara göre birlik ve beraberlik içinde çalışmayı,
b) Yetkili organlarca alınacak kararlara uymayı, verilecek görevleri kabul etmeyi, Kadın kolu faaliyetlerinde kademe esasına ve disiplin hükümlerine riayet etmeyi,
c) Derneğin amaç, ilke ve görüşlerini yaymayı,
d) Dernek içinde ve dışında tüzükteki amacı, ilke ve faaliyetleri hususunda huzuru, birlik ve beraberliği zedeleyecek ifade, tavır ve davranışlardan kaçınmayı,
beyan ve açıkça kabul etmiş sayılırlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME
MADDE 11-
Kadın kolları üyeliği;
a) İstifa,
b) Ölüm,
c) Dernek üyeliğinden ayrılma veya üyeliğinden çıkarılma
hallerinde sona erer. Üyeliğin sona ermesi, gerekçesi ile birlikte üye kayıt defterine ve ilgilinin başvuru formuna şerh edilir.
Kadın kolu üyeliğinden istifa edenlerin dernek üyeliği devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KADIN KOLLARI YAPISI

KADIN KOLLARI YAPISI
MADDE 12-
Dernek Genel Başkanı’na bağlı olarak faaliyet gösteren YADER Kadın Kolları aşağıda organları gösterilen ilçe, il ve merkez teşkilatından oluşur ve bulundukları kademelerdeki teşkilat biriminin denetim ve gözetiminde bir üst kademeye bağlı olarak çalışırlar.
Genel Başkan gerek görmesi halinde, Kadın kollarından sorumlu olmak üzere genel başkan yardımcılarından birini görevlendirebilir.

1-MERKEZ TEŞKİLATI
a) Kadın Kolları Genel Başkanı
b) Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu

2-İL TEŞKİLATI
a) Kadın Kolu İl Başkanı
b) Kadın Kolu İl Yönetim Kurulu

3-İLÇE TEŞKİLATI
a) Kadın Kolu İlçe Başkanı
b) Kadın Kolu İlçe Yönetim Kurulu

KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANININ ATANMASI VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 13-
Kadın Kolları Genel Başkanı, YADER Merkez Yönetim Kurulu tarafından dernek üyeleri arasında en çok üç yıl için görev yapmak üzere atanır. Görev süresi sona eren Kadın Kolları Genel başkanın YADER Merkez Yönetim Kurulunca yeniden bir karar alınmadığı sürece devam eder, ayrıca Kadın Kolları Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları arasından bir başkan vekili belirler. 

KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 14-
Kadın Kolları Genel Başkanı,
a) YADER’in Kadın kollarını temsil eder. Kadın kollarının görev sahasına giren konularda demeç ve bildiriler vermeye yetkilidir.
b) Kadın kollarının il ve ilçeler ile merkez teşkilatında yer alan tüm kurullarının tabii başkanıdır. Kurullar arasında çalışma ahengi ve işbirliğini sağlar ve gerek görmesi halinde toplantılarına başkanlık eder.
c) Genel Başkan yardımcıları arasında görev bölümü yapar, gerek gördüğünde görevlerini değiştirir.
d) Kadınlara ilişkin sosyal, ekonomik ve diğer muhtelif güncel konularda kadın kollarının görüş ve politikasını oluşturur, gerekli basın açıklamalarını yapar, lüzum halinde ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur.
e) Her kademede yürütülen Kadın kolları faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ile Ülke ve dernek menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliğini arttırmak için gerekli tedbirleri alınır.
f) Kadın kolu faaliyetlerinin gerektirmesi durumunda çeşitli konulara ilişkin olarak komisyonlar teşkil edebilir.
g) YADER Genel Başkanının verdiği görevler ile bu yönetmenliğin yüklendiği diğer görevleri yapar.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV SÜRESİ VE ÇALIŞMA USULÜ
MADDE 15-
Merkez yönetim kurulu; Kadın kollarının en üst seviyesinde karar organı olup, Dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanan Kadın Kolları Genel Başkanı, beş genel başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve Muhasip olmak üzere 8 üyeden teşekkül eder. Teşkilat yapısı oluşuncaya kadar direk Dernek Genel Başkanının onayıyla da beş Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Muhasip atanabilir.
Merkez yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu süre içinde istifa diğer sebeplere üyeliklerde boşalma olması halinde, boşalan üyelikler atama usulüne uygun olarak doldurulur. Yeni üyeler eski üyelerden kalan süreyi tamamlar.
Merkez yönetim kurulu, toplantılarının üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir yapar. Normal toplantılar dışındaki olağan üstü toplantılar için genel başkan tarafından üyelere çağrı yapılması gerekir.
Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde genel başkanın tercihte bulunduğu tarafın görüşü benimsenir.
Merkez yönetim kurulu, genel başkanın bulunmadığı zamanlarda, yardımcıları arasından belirleyici başkan vekilinin başkanlığında toplanır.
Herhangi bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
MADDE 16-
Genel Başkanlık hizmetlerinin ifasında Genel Başkan’a yardımcı olmak üzere atama ile (5)beş başkan yardımcısı belirlenir. Genel Başkan Yardımcıları; Eğitim, İletişim, Sosyal İşler, Kurumsal İlişkiler, AR-GE ve Proje İşleri alanlarında ve diğer konularda, Yönetim tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler.
Genel Başkan; görev bölümü yaptığı yardımcılarına, bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Merkez yönetim kurulunda en fazla 3(üç) üyeyi görevlendirebilir.

GENEL SEKRETER
MADDE 17-
Atama ile belirlenen Genel Sekreter;
a) Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu karar tutanaklarının tanzimi, imzalattırılması ve muhafazasını sağlar.
b) Genel Merkez yazışmalarını yürütür, idari hizmetleri düzenler, denetler ve çalışmaların gerektirdiği destek hizmetlerini sağlar.
c) Defter kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmaların yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.
d) Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu kararı ve Genel Başkanın verdiği talimatları yerine getirir.

GENEL MUHASİP
MADDE 18-
Atama ile görevlendirilen Genel Muhasip; dernekçe Kadın Kolları Genel Merkezi’ne tahsis edilen gelirleri ve giderleri ile harcamalarının mevzuata uygun olarak gerçekleşmesine yönelik tedbirler almak.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 19-
Merkez yönetim kurulunun başlıca görevleri:
a) Dernek Genel Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak,
b) Kadın kollarına ilişkin bütün birimlerini sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak ve bu birimlerin çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,
c) Dernek Tüzüğünde yer alan amaç, ilke ve hedeflerin gençler arasında yayılması ve benimsenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. Bunun için her türlü basın yayın organlarından ve kitle haberleşme vasıtalarından faydalanmak esaslarını belirlemek,
d) Kadın kolları faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programlarını onaylamak ve gerektiğinde bu programları yürütecek çeşitli ihtisas komisyonlarının teşkil edilmesine karar vermek,
e) Kadın kolları teşkilatının bir bütün halinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
f) Merkez teşkilatı ile İl ve İlçe teşkilatlarına ait faaliyet raporlarını inceleyip, onaylanmalarını ve birleştirilmelerini sağlayarak, Dernek Genel Başkanı’na sunmak,
g) Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları mevzuatı, dernek tüzük ve yönetmeliklerinin verdiği bütün görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmaktır.

İL YÖNETİM KURULU
MADDE 20-
İl yönetim kurulu, en çok üç yıl görev yapmak üzere Kadın kolları merkez yönetim kurulunun teklifi ve Dernek Genel Başkanının onayı ile belirlenen başkan dahil 7 üyeden oluşur. Teşkilat yapısı oluşuncaya kadar direk Dernek Genel Başkanının onayıyla da İl Kadın Kolları Başkanı atanabilir.
İl yönetim kurulları, kendi üyeleri arasında başkan yardımcılarını, bir sekreter ve bir muhasip seçerler.
İl yönetim kurulunun başkanı il başkanıdır, görev aldığı ilde Kadın kollarını temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır. İl yönetim kurulunun dernek tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. İldeki Kadın meseleleri ile ilgili bilgi toplar ve teşkilat il başkanına ve üst kademeye aktarır.
Sekreter üye; bu yönetmelikte öngörülen defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.
Muhasip üye; kadın kollarının hesap işlerini yürütmekle görevlidir.
Başkan ve muhasip üye harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludur.

İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 21-
İl yönetim kurulunun görevleri şunlardır;
a) Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları Kanunu, dernek tüzük ve yönetmelikleri ile Kadın kolları merkez yönetim kurulu kararlarının gereklerini yerine getirmek,
b) Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,
c) İl dahilinde kadın meselelerine yönelik olarak faaliyetler düzenlemek, ilçe kadın kollarının bu yöndeki çalışmalarında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
d) Derneğin amaç ve ilkelerinin kadınlar arasında yayılması suretiyle Derneğin gelişmesine katkıda bulunmak,
e) İl ve çevresinde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını teşkilat il yönetim kuruluna ve üst kademelere aktarmak,
f) Yıllık çalışma raporunun hazırlanması ve bunların zamanında üst kademelere gönderilmesini sağlamak,
g) Kadın koluna tahsis edilen gelirlerin mevzuata uygun olarak harcanması için gerekli tedbirleri almaktır.

İLÇE YÖNETİM GÖREVİ
MADDE 22-
İlçe yönetim kurulu, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, Kadın kolu il yönetim kurulunun teklifi üzerine Kadın kolları merkez yönetim kurulunca atanan başkan dahil 3 üyeden oluşur. Teşkilat yapısı oluşuncaya kadar direk Dernek Genel Başkanının onayıyla da İlçe Kadın Komisyonu Başkanı atanabilir.
İlçe yönetim kurulları kendi üyeleri arasında başkan yardımcıları, bir sekreter ve bir muhasip üye seçerler.
Yönetim kurulunun başkanı ilçe başkanıdır, görev aldığı ilçede Kadın kollarını temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır. İlçe yönetim kurulunun dernek tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. İlçedeki kadın meseleleri ile ilgili bilgi toplar ve çözüm önerisi ile birlikte bağlı bulunduğu kademeye aktarır.
Sekreter üye; bu yönetmelikte öngörülen defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.
Muhasip üye; Kadın kollarının hesap işlerinin yürütülmesi ile görevlidir.
Başkan ve muhasip üye, harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludurlar.

İLÇE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 23-
İlçe yönetim kurulunun görevleri şunlardır;
a) Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları Kanunu, dernek tüzük ve yönetmelikleri ile yetkili kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek,
b) Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak.
c) İlçe dahilinde kadın meselelerinin çözümüne yönelik olarak faaliyetler düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,
d) Dernek amaç ve ilkelerinin kadınlar arsında yayılması suretiyle derneğin gelişmesine katkıda bulunmak,
e) Diğer dernek Kadın kollarının çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
f) İlçe ve çevresinde ekonomik ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını teşkilat ilçe yönetim kuruluna aktarmak,
g) Kadın koluna tahsis edilen gelirlerin mevzuata uygun olarak harcanması için gerekli tedbirleri almak.

YAPILAMAYACAK İŞLER
MADDE 24-
İlçe ve il yönetim kurulu başkan ve üyeleri;
a) Dernek program ve tüzüğüne aykırı beyanda bulunamazlar. Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulunun izni olmaksızın “Kadın Kolları Genel Politikası” hakkında demeç veremezler.
b) Bir üst kademeden gerekli izni almadan resmi makam ve mercilerle yazışma yapamaz ve haklarında demeç veremezler.
c) Kademe esasına uymadan üst kademelere şikâyette bulunamazlar. Ancak, bağlı bulundukları kademe ile ilgili şikâyetleri bulunduğu takdirde, onun üstündeki kademeye başvurabilirler.
d) Bağlı bulundukları üst kademe ile bağlantılarını veya ilgilerini kesmeye karar veremezler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 25-
İl ve İlçe yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü benimsenmiş sayılır.
Kurul toplantıları her kademede Kadın kolu için tahsis edilmiş bulunan yerde yapılır. Yönetim kurulunca çağrılıp dinlenmesine karar verilenler dışında kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamaz.
Yönetim kurulları en az iki ayda bir olağan toplantılarını yapar. İl ve ilçe başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu, olağanüstü toplantı düzenlenmesini isteyebilir ve çağrıda bulunabilir.
Toplantıların günü ve saati önceden tespit edilerek karar defterine yazılır ve bütün üyelere imza ettirilir. Yönetim kurulları gerek görmeleri halinde daha sık toplantı yapılmasını kararlaştırılabilirler.
Haklı bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. Görevinden çekilmiş sayılan üyenin bir üst kademeye itiraz hakkı vardır. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.

BOŞALMA
MADDE 26-
Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve her kademedeki yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, boşalan üyelikler atama usulüne uygun olarak doldurulur. Yeni üyeler eski üyelerden kalan süreyi tamamlar.
İŞTEN EL ÇEKTİRME
MADDE 27-
Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve her kademedeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri;
a) Dernek menfaatlerine aykırı davranışlarda bulunulması,
b) Dernek Kadın Kolları yetkililerine yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunulması,
c) Bu yönetmelik hükümleri gereğince tutulması gereken defterlerin ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde tahrifat yapılması,
durumunda atandıkları usule işten el çektirirler.

Yönetim Kurullarının Başkan ve Üyelerinin tamamının işten el çektirilmesi durumunda, bu kararla birlikte yeni yönetim kurulu başkan be üyeleri de belirlenerek ilgili üst organa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
MADDE 28-
Kadın kollarında disiplin işleri, Dernek Tüzüğünün 9. maddesi hükümlerine göre yürütülür.

DENETİM:
MADDE 29-
Kadın kolları, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması, birlik ve beraberliğin sağlanması, çalışmaların koordine içinde yürütülmesi ve genel merkezce tespit edilen politikaların benimsenerek uygulanması konuları başta olmak üzere tüm hizmet ve çalışmalarını, Dernek Genel Başkanı ve teşkilat yetkili organların denetimi ve gözetimi altında yürütürler.

TUTULACAK KAYITLARIN ŞEKLİ
MADDE 30-
Kadın kolları başlıca şu defterleri tutarlar:
a) Karar defteri
b) Üye kayıt defteri
c) Genel evrak defteri
d) Giden evrak defteri
e) Elektronik ortamdaki kayıtlar
Bu defterler yanında Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu’nca tutulmasında fazda görülen diğer defterler bulunulan kademenin teşkilat birimine tasdik ettirilerek kullanılmaya başlanır.

MALİ HÜKÜMLER
MADDE 31-
Kadın Kollarının giderleri dernek tarafından karşılanır. Dernek tarafından hazırlanan yıllık bütçelerde kadın kollarının giderleri ayrı bir fasıl olarak öngörülebilir.
Kadın Kolları ayrıca aidat veya teberrü makbuzu bastıramazlar. Herhangi bir aidat veya bağış toplayamazlar. Bu hususta dernek tüzüğü hükümleri geçerlidir.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER
MADDE 32-
Bu yönetmelikteki hükümlerin uygulanmasında Kadın Kolları Genel Başkanı Dernek Genel Başkanına karşı sorumludur.
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Dernek Tüzüğü ve derneği diğer yönetmelik ve genelgelerindeki hükümler uygulanır.

YÜRÜRLÜK
MADDE 33-
Bu Yönetmelik, Dernek Merkez Yönetim Kurulunun 05.11.2018 tarihli ve 11 nolu kararıyla 05.11.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 34-
Bu Yönetmelik hükümlerini YADER Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı ve Kadın Kolları Genel Başkanı yürütür.