Tüzük

YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLARI KORUMA, YARDIMLAŞMA YE SOSYAL
DAYANIŞMA DERNEĞİ(YADER)
ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
MADDE 1
1.1. Derneğin adı; “Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği”dir.
1.2. Genel Merkezi “ANKARA”’dır. Genel Merkezin yeri Merkez Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.
1.3. Derneğin kısa adı “YADER”’dir.
1.4. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ANKARA içinde Derneğin adresi değiştirilebilir.
1.5. Dernek İl ve İlçelerde Şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI :
MADDE 2
Kazanç paylaşma gayesi olmamak üzere; Yetiştirme Yurtlarından ayrılanları ve 2828 sayılı kanun ve değişikliklerindeki kanunlarla devletimizin koruması altında barınan korunmaya muhtaç çocukların her türlü maddi ve manevi sorunlarını çözümlemede yardımcı olmak, aile birliğinin önemini topluma anlatmada her türlü proje ve faaliyetler yapmak, korunmaya muhtaç çocukların her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak ve bu amaçlan gerçekleştirmek için her türlü koruma, yardımlaşma ve dayanışma ortamını sağlamaktır.
AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
MADDE 3
Demek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirlediği ilkeleri ve faaliyetleri yapar :
3.1 Yetiştirme Yurtlarından ayrılan gençlerin sosyal yaşama intibak edebilmelerine maddi-manevi
yardımcı olmak.
3.2 Yetiştirme Yurtları-Çocuk Yuvalarında kalan genç ve çocuklar için eğlence, tiyatro, çay partisi,yemek vb. sosyal faaliyetleri imkanlar ölçüsünde düzenleyebilir.
3.3 Yetiştirme Yurtlarından ayrılan gençleri dayanışma ortamı sağlamak için bir araya getirmek.
3.4 Dernek Yetiştirme Yurtlarından ayrılan gençlerin sokakta kalmamaları için barınmalarını sağlamak üzere misafirhane ve pansiyon işletebilir. Bu durumda ve sokakta kalan korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin gıda, giyim, yakacak, kira, barınma, konut ev eşyası vesaire her türlü yardımlarını imkanlar ölçüsünde yapabilir.
3.5 Yetiştirme Yurtlarından her ne sebeple olursa olsun ayrılan gençlerin işe yerleştirmelerine kadar geçen sürede yatacak yer (ailesi hiç olmayanlar ve ailesi olupda ailesinin yanında kalamayan durumda olanlar için), iaşe. işe giriş sınavlarında yol masrafı,otel masrafı, aylık ücret bağlanması ve diğer masraflarını dernek Yönetim Kurulunun belirleyeceği imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebilir.
3.6 Derneğin yapacağı her türlü proje ve etkinliklere maddi-manevi vardım ve destekde bulunan ile aile bütünlüğü için gerekli eğitici programlar yayınlayan yazılı-görsel ve diğer basın mensuplarına, her türlü kıırum-kuruluş, sivil toplum örgütleri, işadamları ve yardımsever vatandaşlara ödül törenleri düzenleyerek, çeşitli ödülleri verebilir.
3.7 Yetiştirme Yurtlarından ayrılanların 3413 sayılı kanun ile yapılan iş müracaatlarının ve işe intibaklarının takibinde yardımcı olmak.
3.8 2828 sayılı ve 3413 sayılı kanunların ve bu benzer çıkan ve çıkacak yasaların yuva ve yetiştirme yurtlarında kalan ve ayrılanlara daha etkili ve verimli olarak devletin korunmaya muhtaç çoçuklara bakmasında amacına uygun hizmetlerin yapılmasında gereken her türlü girişimlerde bulunur.
3.9 Yetiştirme Yurtlarında ve Çocuk Yuvalarında kalan korunmaya muhtaç çocuklar ile devlet koruması altında reşit yaşa girdikten sonra çıkan gençlerin toplumda yalnız olmadıklarını hissettirmek için 3413 sayılı kanundan yararlanan ve işe girenlerin iş hayatlarında ve sosyal hayatta her türlü haklarını savunur. Bu konuda ilgili yerlere müracaatta bulunur.Aynca bu maddenin gereği için Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile gerektiğinde avukat vs.tutabilir.

3.10 YADER’in Yönetim Kurulu ve Üyeleri tarafından ; Yetiştirme Yurtları ve Çocuk Yuvalarında korunma altında kalanların Millî ve Dini Bayramlarda, Özel Gün ve Haftalarda ve diğer günlerde gerekli ziyaretlerini yapar ve sohbet, toplantı vs.görüşmeler yap d arak aile ortamım sağlamak.
3.11 YADER tüm üyelerini, ayrıca Yetiştirme Yurtları ve Çocuk Yuvalarında korunma altında bulunan çocuk ve gençleri Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devamlılığını ve bütünlüğünü benimseyen birer birey olarak yetişmelerinde yardımcı olur ve bu konuda yapılacak faaliyetlere ve çalışmalara katılabilir.
3.12 YADER ülkemizin genç nüfusunun fazla ve nitelikli olmasını göze alarak gelecek için Türkiye’nin gelişimi, yenileşimi, değişimi, dünyada yeni. öncü yönetsel sistemi kurmada ve dünyada Lider Türkiye olma yolunda her türlü çalışma, destek ve etkinlik ve toplantı, platform ve her türlü çalışmalar yapabileceği gibi bu tür organizasyonlarada katılabilir.
3.13Yetiştirme Yurtları ve Çocuk Yuvalarında korunma altında bulunanların yaşadığı ortamı tanıtmak ve bu konuda toplumla kaynaşmasını yazılı ve görsel basın aracılığıyla sağlamak.
3.14 YADER çalışmalarını ve faaliyetlerini ve bütçesine giren paranın ve bu paranın nerelere kullandığını bütçe yılı sonunda olmak üzere yılda bir kere düzenleyeceği dernek faaliyet raporu ile yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna duyurabilir.
3.15 YADER çalışmalarını ve faaliyetlerini üyelerine ve kamuoyuna basın aracılığıyla tanıtabilir.
3.16 Derneğin gelirlerinden Yetiştirme Yurtlarından ayrılan gençlere ve gerekli hallerde Yetiştirme
Yurtlarında ve Çocuk Yuvalarında kalanlara her türlü konularda (bilgisayar kursu vb.,eğitim yurt içi-yurt dışı, sağlık tedavi-ilaç vb.) imkanlar ölçüsünde maddi-manevi destek sağlar.
3.17 Derneğin gelirlerinden Yetiştirme Yurtlarında ve Çocuk Yuvalarında kalan korunmaya muhtaç çocukların her türlü konularda ihtiyaçlarının karşılanması açısından araç, gereç, motorlu taşıt(münibüs,otomobil,otobüs gibi) ve çeşitli malzeme alımını imkanlar ölçüsünde yapar ve adıgeçen yerlere hibe eder.
3.18 YADER yapacağı her türlü maddi harcamaları Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yapar. Şubelerin/Temsilcilerin harcamaları da Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Merkez Yönetim Kurulu Şubelere/Temsilcilere harcama yetkisi verebilir. Acil harcamalar ve Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla gerektiğinde bu 3.18. Maddedeki hüküm uygulanmaz.
3.19 YADER gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu tarafından Kadınlar Kolu kurarak faaliyetlerini artırır. Kadınlar Kolunun oluşumu ve çalışma esasları İç Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir.
3.20 YADER Yönetim Kurulunun belirleyeceği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dernek Üyeleri arasından seçeceği üyeler Gönüllü vatandaşların katılımı ile projeler yapar. Sokakta kalan çocuk ve gençlerin barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılayarak ailelerine geri dönmelerini ve/veya aile ortamı sağlar ve çeşitli çalışmalar ve sosyal faaliyetler(eğlence,konser vb.) düzenler.
3.21 YADER’in Merkezi olan İl’de Yönetim Kurulu ve kurulacak olan İllerdeki Şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri Milli ve Dini bayramlarda devletin yaptığı törenlere katılabilir ve fakir ailelere maddi imkanlar ölçüsünde maddi-manevi yardımda bulunabilir.
3.22 YADER yapacağı her türlü çalışmalarını, faaliyetlerini ve Derneğin amacına ulaşmasını gerektirecek çalışmaları ayrı ayrı rapor hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanın adı, soyadı ve imzası bulunacak şekilde Dernek Merkezinin bulunduğu İl’in en üst Mülki Amirine(Vali’ye), Yukarıda bahsi geçen Yetiştirme Yurtlan ve Çocuk Yuvalarının bağlı olduğu Bakana, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Başkanına,Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanına, Basın-Yayın organlarına ve Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer yerlere bilgi olarak sunabilir.
3.23 YADER yapacağı çalışmaları ve her türlü faaliyetlerini daha etkin ve gelişen teknojiye ayak uydurmak için teknolojinin imkanlarından faydalanır. İnternet ortamında Derneğin resmi web sitesi, e-maili adresi vb. oluşturmak için ilgili yerlere başvurur. Ayrıca Derneğe Bilgisayar, yazıcı, faks,fotokopi, vb. ve ihtiyaç dahilinde kırtasiye malzemesi satın alır. Bu harcama tutarları bağış yoluyla karşılanmazsa Dernek bütçesinden ödenir ve bu malzemeler Derneğin demirbaşına kayıt edilir.
3.24Korunmaya muhtaç çocukların gelişimi,eğitimi ve diğer yaşamsal konulan hakkında bilimsel
inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve ilgili yerlere ve kamuoyuna duyurmak.

3.25Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, konserler düzenlemek, sergiler açmak, yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek vb.faaliyetler yapabilir.
3.26Dernek korunmaya muhtaç çocukların her türlü tehlikelerden korunması ve demek amacın gereği korunmaya muhtaç çocukların barınma ihtiyaçları için Çocuk Yuvalan ve Yetiştirme Yurtları adında Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde herhangi bir il veya ilçede bina ve tesisler yapar. Bu bina ve tesislerin yapımların bitimi sonucunda işletilmesinin devlet eliyle yürütülmesi için bu binaları ve tesisleri devlete karşılıksız devreder.
3.27 Sağlık yardımına muhtaç, fakir hastaları tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza hallerinde, her türlü ilaç ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Fakir ailelere durumları iyi olana kadar aylık ücret bağlanması yapabilir.
3.28 Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
3.29 Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
3.30 Sel, deprem ve sair her türlü afete maruz kalmış afetzedelerin, ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde temin eder. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapabilir.
3.31 İkametgah veya dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul ihtiyacı hasıl olması halinde ilgili kanun ve tüzükte belirtilen prosedürleri tamamlayarak mülk edinir. Mülk edinemediği takdirde bu madde belirtilen işlerde kullanılmak üzere büro kiralar. Ayrıca faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirmek için Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile tüzüğün 3.maddesinin 3/3.17 numarasında belirtilen taşıtları alabilir.
3.32 YADER tüm üyelerine ve aile fertlerine doğum, evlenme, ölüm ve herhangi bir kaza halinde maddi-manevi yardımları belirlenecek iç yönetmelik esasları dahilinde yapar. Bu durumlar için tören, davetiye vb. yerlere katılır ve imkanlar ölçüsünde çelenk vb. hediyeler gönderir. Bu yardımlar özel gün ve haftalarda da yapılabilir.
3.33 Dernek tüzüğün bu maddesinde(3.madde)belirlenen maddi amaçlı hizmetleri Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile imkan farı ölçüsünde yapabilir.
3.34 Dernek amacını, çalışmalarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ve genel olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarda işe giren Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çoçuklarıda düşünerek Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı tüm resmi kurumlarıyla, özel yerlerle ve diğer yerlerle yazışma, işbirliği ve diğer işlemler ve görüşmeler yapabilir.
3.35 Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari işletmeler kurup işletebilir.
3.36 Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış toplar,alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
3.37 Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.
3.38 Dernek amacını ve hizmetlerini gerçekleştirmek için her türlü büro malzemesi, tefriş ve kırtasiye alımı ile diğer ihtiyaç malzemesini alabilir. Ayrıca bu hizmetler için gönüllü personel ya da başka yerlerden ücret almayanlara aylık ücret karşılığında ücret ödemek suretiyle personel çalıştırabilir. Ücretli olarak çalıştırılan personel olması halinde bu personele ücretlerini aylık maliyeti ve ödeme tutarını belirlemeye ve alınacak personelde aranan şartları belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.
3.39 Bu madde de (3.madde) belirtilen her türlü maddi-manevi amaç,hizmet ve faaliyetlerin harcamaları dernek bütçesinden imkanlar ölçüsünde karşılanabilir.
3.40 Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

3.41 Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
3.42 Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar özerinde ayni hak tesis etmek.
3.43 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
3.44 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
3.45 Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, İşçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.
3.46 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
3.47 Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
3.48 Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
3.49 Dernek yapacağı tüm faaliyetlerde, alanına girdiği kurumların kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hareket eder.
3.50 Yukarıda 3.Madde de ve bu tüzükte bahsedilen tüm hükümlerin uygulanmasında; Yetiştirme yurtları ve çocuk yuvalarında kalan korunmaya muhtaç çocuklar/ayrılan çocuklar ile yine devletin korunması altında bulunan bu tür yerler gibi(sevgi evleri vb.) Korunma altında barınan çocuk ve gençler için devletçe tesis edilmiş yerlerde barınan/ayrılan kimsesizler içinde geçerlidir.
DERNEĞİN FAALİYET ALANI
MADDE 4
Dernek, yardımlaşma ve dayanışma alanında faaliyet gösterir.
DERNEK AMBLEMİ
MADDE 5
Derneğin amblemi, BEYAZ zemin üzerinde AÇIK MAVİ ve SARI renkli aşağıda gösterilen şekil ve Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği ile YADER yazısından ve Kuruluş tarihi olan 2010 ‘dan oluşur. Dernek amblemi,yönetim kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
Derneğin amblemi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

DERNEĞE ÜYELİK TÜRLERİ VE ÜYE OLMA
MADDE 6
6.1. ASLİ ÜYELİK Asli üye, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, dernekler yasasının ilgili Maddesindeki kısıtlamaya tabi olmayan 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer hususları yerine getirmeyi kabullenmiş kişilerdir.
6.2. ONUR ÜYELİĞİ Dernek, amaç ve çalışma konularına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler yönetim kurulunun, bu konuda vereceği karar ile onur üyeliğine hak kazanırlar.
6.3. Merkez Yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatı, en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Red halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Üyelik başvuruları Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanmış “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Derneğe üyelik sıfatının kazanılması, Merkez Yönetim Kurulunun üyeliğin kabulüne dair defterine karar alarak üyeyi Dernek üye kayıt defterine kaydetmesi ile olur.

ÜYELİK HAKLARI
MADDE 7
Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse, derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Ve oylar bizzat kullanılır. Onur üyeleri dilerlerse aidat ve bağışta bulunabilirler. Ancak onur üyelerinin oy hakları ve yönetim kuruluna girme hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 8
Üyelikten çıkma istifa sureti ile gerçekleşir. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa ettiğini bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna bildiren üyelerin derneğe karşı sorumlulukları sona erdiği gibi istifa tarihinden sonraki Dernek işlemlerinden sorumluluğu da kalmaz.Yönetim Kurulu istifa dilekçesini gündeme getirerek karara bağladıktan sonra üyenin üyelik kaydı bulunduğu üye kayıt defterine istifasının kabul edildiği Yönetim Kurulu Kararının tarih ve sayısını yazarak şerh vermek zorundadır. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur .

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 9
9.1. Derneklere üye olma hakkını yitirmek.
9.2. Ana tüzük hükümleri ile dernek yönetmeliklerine aykırı davranmak.
9.3. En az bir yıllık aidatını ödememek.
9.4. Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.
9.5. Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak.
9.6. Tüzük ve iç yönetmeliklere göre, verilen görevleri yerine getirmemek.
9.7. Kanunlara ,dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak.

Yukarıdaki bu maddedeki şıklarda sayılan faaliyetlerde bulunduğu saptanan üye veya üyeler, bu konuda disiplin kurulu tarafından yapılacak soruşturma sonucu, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların yapılacak ilk merkez genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır.Bu konuda ki merkez genel kurul kararları kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatları geri isteyemezler. Aidat borçları olduğu takdirde ödemeleri mecburidir.

ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ
MADDE 10
10.1. Üyenin ölümü veya gaipliği,
10.2. Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

10.3. Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca, üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

DERNEK ORGANLARI
MADDE 11
1) Merkez Genel Kurul,
2) Merkez Yönetim Kurulu,
3) Merkez Denetim Kurulu’dur.

Dernek başka organlar da kurabilir.Ancak merkez genel kurul ve denetleme kurulunun görev ve yetkileri bu organlara devredilemez.

MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI VE TEŞKİLİ
MADDE 12
Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı asli üyelerden ve varsa şubelerin temsilci üyelerinden ve temsilci olarak atananlardan oluşur. Onursal Başkan, Onur üyeleri ve toplantıya çağrılan devlet yetkilileri ile ilgili uzmanlar genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oy hakları yoktur.

MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI
MADDE 13
A) Olağan toplantı: Genel kurul Üç yılda bir EKİM ayında Dernek merkezinin bulunduğu yerde olağan toplantısını yapar
B) Olağanüstü toplantı: Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MERKEZ GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ
MADDE 14
Merkez Yönetim kurulu, Merkez Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Merkez Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, üyelere bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Genel kurul evrakları genel kurulu izleyen mahallin en büyük mülki amirine otuz gün içinde bildirilir.Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı üyelere bildirilerek üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren, en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler,ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 15
Merkez Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
MADDE 16
16.1. Merkez Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen
listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler.
16.2 Toplantı Dernek Genel Başkanı veya Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri
tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.
16.3. Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üye ve delegeler arasından bir Genel
Kurul Divan Başkanı ile bir başkan vekili ve iki katip üyesi seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur.
16.4. Toplantının gündeme göre mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanına
aittir.
16.5. Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında divan başkanına yardımcı olur ve
toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.
16.6. Merkez Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır
bulunan üyelerin en az onda birinin, görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.
16.7. Merkez Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve
oylamalar genel kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak, gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.
16.8. Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında derneğin devir teslim ve zimmet
işlemleri yapılır, toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler toplantı divanınca Merkez Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 17
17.1. Dernek organlarının seçilmesi,
17.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
17.3. Merkez Yönetim ve Merkez Denetim kurulları raporlarının, bilançonun ve gelir gider hesaplarının
görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
17.4. Merkez Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
17.5. Derneğin, gayesini gerçekleştirmek için, gerekli taşınmaz malların satın alınması, veya mevcut
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kurulana yetki verilmesi,
17.6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
17.7. Derneğin feshedilmesi,
17.8. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
17.9. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması,
17.10. Kamu yararına dernek sayılma isteği,
17.11. Şube açma yetkisi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
gibi diğer konularda görevli ve yetkilidir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ
MADDE 18
18.1. Merkez Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, Üç sene müddetle vazife görmek üzere, dernek
üyeleri arasından gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
18.2. Merkez Yönetim kurulu, üye sayısı boşalmalar sebebiyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra
üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde,dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hakiminden genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.
18.3. Merkez Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir Genel Başkan olmak üzere, bir Genel Başkan Yardımcısı(Genel Başkan Vekili), bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Gekreter ve Genel Sayman seçer. Çalışma usulünü tespit eder. Merkez Yönetim Kurulunun, diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilir.
18.4. Derneği tüm işlemlerde, her türlü temsil ve her türlü resmi ve/veya özel olarak tam yetkili sıfatıyla
Genel Başkan temsil eder.
18.5. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını Genel Başkan yönetir.
18.6. Merkez Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
18.7. Merkez Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
18.8. Merkez Yönetim Kuruluna tüzüğün amacı gereği Yetiştirme Yurtlarından ve 3.50. maddede
belirtilen yerlerden reşit yaşa girdikten sonra normal kanun gereği iyi haliyle ayrılan kişiler aday olur. Bu şartı bulunmayan üyeler Yönetim Kuruluna aday olamazlar. Adaylardan bu şartı belgelemek gerektiğinde belgenin ilgili yerlerden temin edilmesi istenir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 19
19.1. Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine yetki vermek.
19.2. Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek ve bu şube yöneticilerine yetki vermek şubeleri
denetlemek gerektiğinde feshetmek.
19.3. Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak.
19.4. Mer’i mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı,
her türlü tasarruf ve iltizami muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek.
19.5. Dernek, gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak.
19.6. Dernek, leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak ,ibra ve davadan feragat ta
bulunmak.
19.7. Dernek faaliyetlerini düzenleyen iç yönetmelikler hazırlamak, merkez veya şubelere ilişkin
yönetmelik ve genelge hazırlamak.
19.8. Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçiler ile danışmanları atamak ve
gerektiğinde işlerine son vermek.
19.9. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
19.10. Gerekli görülen Türkiye’nin il ve ilçelerinde ve diğer yerlerinde temsilcilikler açmak.
19.11. Temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
19.12. YADER çalışmaları için iç yönetmelik, yönerge, genelge,talimat ve emirleri çıkarabilir.

MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
MADDE 20
20.1. Denetleme kurulu üç sene müddetle, genel kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve
kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
20.2. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır.
20.3. Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür.
20.4. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 21
21.1. Muamele ve hesapların mevzuat tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek.
21.2. Kontrollerde,tahkik ve ıslahı gerektiren haller gördüğü taktirde durumu Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.
21.3. Merkez Yönetim kuruluna, en geç yılda bir defa müşahede,tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte
mütalaalarını ihtiva eden raporlar vermek.
21.4. Derneğin hesaplarını denetleyerek bir rapor halinde altı ayda bir, Genel Kurula da denetleme
sonuçlarını bir rapor halinde sunar.
21.5. Dernekte merkez genel kurul, merkez yönetim kurulu veya merkez denetim kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
21.6. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul
veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ
MADDE 22
Merkez Genel kurulca yapılan seçimi izleyen, 30 gün içinde sayılan organlarda,seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları ,doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ AİDAT MİKTARI BELİRLENME ŞEKLİ
MADDE 23
Giriş ve yıllık üye aidatı: Giriş ve Üye aidatları Merkez Yönetim Kurulunca tespit, ilan ve tahsil olunur.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 24
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
24.1. Üye Aidatı: Giriş ve Üye aidatları yönetim kurulunca tespit, ilan ve tahsil olunur.
24.2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
24.3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, Dernek tarafından
tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
24.4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
24.5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar.
24.6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
24.7. Her türlü nakdi ve aynı yardımlar.
24.8. Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması kiraya
verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler
24.9. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, kermesler, temsiller, konserler,
sempozyumlar, konferanslar, spor yarışmaları, takvim, ajanda , gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
24.10. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
24.11. Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,
24.12. Diğer gelirler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ
MADDE 25
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde merkez yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL
MADDE 26
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, basımevleri tarafından bastırılır. Basılan bu belgeler seri ve sıra noları ile Mahallin en büyük mülki amirliği,bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar, bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Tahsil olunan paralar, merkez yönetim kurulunun tespit edeceği, banka veya finans kuruluşlarından birinde veya bir kaçında, derneğin namına açtırılacak vadeli ve/veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında mer’i mevzuatta belirtildiği kadar para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için merkez yönetim kurulunun yetki verdiği Merkez Yönetim Kurulu üyelerin imzasının bulunması şarttır. Bu kişilerden biri Genel Başkan ve diğeri ise Genel Saymandır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.

DERNEĞİN DERTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 27
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ
MADDE 28
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 29
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERIN TASDİKİ
MADDE 30
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ
MADDE 31
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 32
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Tahsil olunan paralar, merkez yönetim kurulunun tespit edeceği, banka veya finans kuruluşlarından birinde veya bir kaçında, derneğin namına açtırılacak vadeli ve/veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında mer’i mevzuatta belirtildiği kadar para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için merkez yönetim kurulunun yetki verdiği Merkez Yönetim Kurulu üyelerin imzasının bulunması şarttır. Bu kişilerden biri Genel Başkan ve diğeri ise Genel Saymandır.

ALINDI BELGELERİ
MADDE 33
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ
MADDE 34
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına, gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Demekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ
MADDE 35
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ
Madde 36
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 37
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

37.1.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir: Genel kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
eklenir.

37.2.Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

37.3.Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

37.4.Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

37.5.Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

ONURSAL BAŞKAN
MADDE 38
Dernek, amaç ve çalışma konularına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülen ve devletin en üst kademelerinde görevli kişilerden Merkez Yönetim Kurulu Kararı tarafından seçilecek kişi onursal başkanlığa hak kazanır.Onursal Başkan derneğe tavsiye amacı ile her türlü görüş ve önerisini derneğin Genel kurulunda sunar, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına Misafir olarak davet edilebilir. Merkez ve Şubelerin Genel Kurul ve Yönetim Kurullarında Onursal Başkanın oy hakkı yoktur. Onursal Başkanın dernekteki görevi Devletin üst kademelerinde bulunduğu görevdeki süre kadar geçerlidir. Onursal Başkanın geçerliliği gerektiğinde hiçbir şart olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek sure kadar uzatılabilir. Daha sonra tekrar bu maddede belirtilen şartlar doğrultusunda Onursal Başkan seçimi yapılır.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE 39
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 40
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ
MADDE 41
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son merkez yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yetiştirme Yurtlarindan Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği(YADER)Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TEMSİLCİLİK AÇMA
MADDE 42
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla merkez yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

DERNEK ŞUBELERİ
MADDE 43
Derneğin şubesi yoktur. Dernek İl ve İlçelerde Şube açabilir. Merkez Genel Kurul toplantılarında şube, Başkanı veya seçilen bu üye ve Şube Denetleme Kurulunun başkanı veya seçilen bu üye ile temsil edilir.

ŞUBELER VE KURULUŞU
MADDE 44
Genel Kurulun kararı ile uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir. Bu maksatla, Merkez Yönetim Kurulunca tüzüğün 18.9. Maddesinin son paragrafındaki şartı taşıyan yetki verilen en az üç kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyetleri ile şube merkezi adresi bildirilir ve yazıya Dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenmesi gereklidir. İlk Organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ‘’Merkez Yönetim Kurulu’’ tarafından tanzim edilecek bir ‘’Yönetmelikle’’ düzenlenir.

ŞUBENİN ÇALIŞMA ALANI
MADDE 45
Şubenin çalışma alanı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ŞUBENİN AMACI
MADDE 46
Şubenin amacı, Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma,Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği(YADER) tüzüğünde belirtilen amaçtır.

ŞUBENİN ORGANLARI
MADDE 47
Şube organları ; Şube genel kurulu, Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu ‘dur.
A) Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı asli üyelerden Genel Kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube Genel Kurulu Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma,Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket ederler.
Şube genel kurulunun Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce bitirilmiş olması gereklidir. Şube Genel Kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler: Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, gelecek çalışma dönemi Yönetim kurulu çalışma programını, gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.
B) Şube Yönetim Kurulu : Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma,Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği tüzüğünün 18.9. Maddesinin son paragrafındaki şartı taşıyan üyeler arasından Genel Kurulca gizli oyla seçilen 5 aslî ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip seçer. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim Kurulu aslî üyeliklerine, en az üç yılda bir seçim yapılır. Çalışma usul ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma,Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder. Şubeyi Başkan veya seçeceği bir üye temsil eder. Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, Derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.
Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sârî taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata, Dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uymaları zorunludur.

Bütçe tasarıları, Merkez Genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim kurulunca tasvip veya tâdil edilen hâli ile Genel Kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.
Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, vesair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel Merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını yedi gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar. Her ay Dernek Genel Merkezine talep, teklif, mali ve idari çalışma raporunu üç ayda bir, kaydı yapılan ve ayrılan üyelerin kimliklerini dernek merkezine yazılı olarak sunar. Şube Yönetim Kurulu uygulamalarının Dernek merkezi ile uyumlu yürümesi için Merkez Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği ve temasta bulunur. Şube personelini tayin eder ve gereğinde görevden alır.
C) Şube Denetleme Kurulu : Genel Kurulca seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma,Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışam Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ
MADDE 48
Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 49
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME
MADDE 50
Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye, Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan yetkilidir.

KURULUŞ TARİHİ VE KURUCULARIN İMZALARI
MADDE 51

İş bu Dernek Tüzüğü 51 madde ve bir(1) geçici maddeden ibaret olup, aşağıda imzaları bulunan bizler tarafından “2010” yılının “AĞUSTOS” ayında kurulmuştur.