5/Ekim/2019

Kanun Teklifimizi Sunduk.

rbt

Değerli Kardeşlerim,
#GörevdeOlanlarİçin
#MüstafiDurumdaOlanlarİçin
#18YaşöncesiYetiştirmeYurdundanAyrılanlarİçin
Bugün Aileden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Sn Cumhurbaşkanımızın Danışmanı Sn Güldal AKŞİT makamında ziyaret edilmiştir.
Ziyarette kardeşlerimizle ilgili genel durum değerlendirilmesi yapılmış ve TBMM açılışı öncesinde;-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Geçici 16. Maddesi ile görevde olanlarla ilgili unvan düzenlemesi,-Kamuda Müstafi Olanlarla ilgili ve-18 yaşından önce devlet koruması altından çeşitli nedenlerle ayrılanlarında kamuda işe yerleştirilmeleriyle ilgili hazırlamış olduğumuz Kanun Teklifine dair öneri dosyamız Sayın Bakanımıza destek vermesi için sunulmuştur.
Sayın Bakanımız ilgili yerlerle görüşmek üzere gerekeni yapacağını söylemiştir.
Bizlere desteğinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Salih ÇETİN

YADER Genel Başkan

İŞTE KANUN TEKLİFİMİZ

KANUN TEKLİFİNE DAİR BİLGİLER

MEVCUT KANUN MADDELERİ

2828 YASANIN MEVCUT DEĞİŞEN EK-1 MADDESİ:(İLK DEFA İŞE GİRECEKLER İÇİN)

            27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 24. Maddesinde; 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunununek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde … değiştirilmiştir. …

 “ç)Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındakiveriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez vetaşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak yerleştirme dönemlerinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Ek 1 inci madde kapsamında yerleştirme yapılacak kurumlarca teşkilat bazında dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul veesaslar dâhilinde resen yerleştirme yapılır.”denilmektedir.

2828 YASAYA EKLENEN MEVCUT GEÇİCİ 16 MADDESİ:(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

            27 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici 16. Maddesinde ise;Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.amir hükmü yer almaktadır.

KANUN TEKLİFİNE DAİR ÖNERİLERİMİZ

TALEPLERİMİZ VE ÖNERİLERİMİZ:

  1. 2828 Sayılı Kanun’un Geçici 16. Maddesindeki kamuda unvan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması.
  2. Kamuda çalışmakta iken, çeşitli nedenlerle müstafi duruma düşen yetiştirme yurtlarında ayrılan kardeşlerimize bir defaya mahsus olmak üzere kamuda tekrardan iş imkanı sağlanması.(2828/ek-1)
  3. 18 yaşından önce çeşitli nedenlerle yetiştirme yurtlarından ilişiği kesilenlere kamuda bir kereye mahsus iş imkanı sağlanması. (2828 sayılı Kanunun ek-1 Maddesi)

1, 2 ve 3 NOLU TALEP VE ÖNERİLERİMİZ:

            Aşağıda bilgileri mevcut olan korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili Sosyal Hizmetler Kanunda değişiklik/ekleme yapılan 7103 sayılı Kanunun 24. ve 25. Maddeleriyle ilgili eşitsizliğin ve mağduriyetlerin giderilmesine dair kanun teklifine dair önerimiz belirtilmektedir.

SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA DEĞİŞİLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

            2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Geçici 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair KANUN TEKLİFİ:(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİÇİ MADDE 16:

             “Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve kamu kurum ve kuruluşlarındafiilen görevde bulunanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumlarına göre kadro ve pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın değiştirilmiş sayılır.

Bu madde gereğince çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumları itibariyle kadro ve poziyonu bulunmayanlar ise öğrenimine uygun başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atamaları kurumlarca başka bir işleme gerek kalmaksızın yapılır.

Özelleştirme nedeniyle iş sözleşmeleri kendi istekleri dışında sona erenlerin ise başka kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları ise bu madde çerçevesinde öğrenim durumlarına uygun olarak bu kanunun ek-1 maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bu maddeden yararlanacakların kadro ve pozisyonları kanunun yayımını takip eden ayın 30’u itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değiştirilmiş sayılır.

GENEL GEREKÇE: :(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

            Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan öğrenim durumları dikkate alınmadan memur kadrosuna atananlar, kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması, daha önceki maddedeki hükümle kurumlarda ortaya çıkan karışıklıklar ve eşitsizlikler gibi nedenlerle mağdur olmaktadırlar. Madde ile, öğrenim durumlarına uygun olmayan kadro ve pozisyonlarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇESİ: :(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde ile, daha önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanamamış olanların, mağduriyetlerinin giderilmesi, daha önceden kurumlarda oluşan uygulamalardaki belirsizliklerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanmaları öngörülmektedir.

SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA DEĞİŞİLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

            2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa geçici madde eklenmesine dair Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KANUN TEKLİFİ: (MÜSTAFİ VE REŞİT YAŞA GİRMEDEN KURUMDAN AYRILANLAR İÇİN)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİÇİ MADDE 18:

“GEÇİCİ MADDE 18- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce çeşitli nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden müstafi sayılan veya/ayrılanlar bir defaya mahsus olmak üzere bu kanunun ek 1 inci maddesinden faydalanırlar.

            Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma ve bakım kararı alınarak sosyal hizmetler kuruluşlarında kalanlardan reşit yaşa girmeden önce çeşitli nedenlerle bu kuruluşlardan ayrılanlar bu kanunun ek-1 maddedeki şartlardan muaf tutulmak suretiyle, bu kanunun ek-1 maddesindeki istihdam hakkından bir defaya mahsus olarak faydalanırlar.

MADDE GEREKÇESİ:

            Devlet koruması altında (Çocuk yuvalarında ve Yetiştirme yurtlarında, Sevgi evlerinde vb.) büyüyerek ayrılan korunmaya muhtaç çocukların ailevi nedenlerinden dolayı kamuda sosyal adaptasyonda yaşanan sıkıntılardan ve ekonomik zorluklardan dolayı yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

            Daha önceden çeşitli nedenlerle devlet koruması altında (Çocuk yuvalarında ve Yetiştirme yurtlarında, Sevgi evlerinde vb.) büyüyerek reşit yaşa girmeden ayrılanların sosyal hayatta ekonomik ve sosyal destek sağlanması ile toplumda öz güvenlerini kazanmış birey olarak yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

Bu Kanun Teklifi önerimize ait desteğinizi talep ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.