DİLEKÇE-ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ İÇİN

Kıymetli Kardeşlerim,

Adli sicili olanların, 2828 sayılı Kanun gereğince Kamuda istihdamlarına yönelik tercih yapmadan önce  sicillerinin temizlenmesine yönelik olarak; 

ADLİ SİCİL KAYDINDA BELİRTİLEN CEZANIN İNFAZ TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 3(ÜÇ) YIL GEÇTİKTEN SONRA,

AŞAĞIDAKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİN DOLDURULARAK VE DİLEKÇEYE E-DEVLETTEN İNDİRİLECEK ADLİ SİCİL KAYDININ EKLENEREK,

DİLEKÇE VE EKİ ADLİ SİCİL KAYDININ CEZANIN VERİLDİĞİ MAHKEMEYE BULUNDUĞUNUZ İL’DEKİ ADLİYE ARACILIĞIYLA GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

İLGİLİ KANUN MADDESİ:

5352 SAYILI ADLÎ SİCİL KANUNU

Yasaklanmış hakların geri verilmesi
Madde 13/A – (Ek: 6/12/2006-5560/38 md.)
(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla,
a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması,
b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması, gerekir.

(2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.

(3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.

(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir.

(5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir.

(6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir.

(7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraflar hükümlü tarafından karşılanır.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİLEKÇE-ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ İÇİN