6/Ekim/2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’a Rapor Sunuldu.

Değerli Kardeşlerim,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’a aşağıdaki 3 madde dahil olmak üzere TALEPLER/SORUNLAR dahil etraflı rapor 05.10.2020 tarihinde sunuldu.

1)18 yaşından önce çeşitli nedenlerle Koruma Kararı Kaldırılan Yetiştirme Yurtlarından ayrılan kardeşlerimizin Kamuda İstihdamı.

2) Çeşitli Nedenlerle Kamudan çekilmiş(müstafi) sayılanlara Kamuda İstihdamı.

3) Unvan Düzenlemesi ile ilgili Kanun Teklifine dair önerilerimiz; gerekçeleriyle birlikte destek istenmek üzere yasal düzenleme yapılması dahil TALEPLER/SORUNLAR çözüm önerilerimizle birlikte hazırlanan aşağıdaki raporumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’a sunuldu.

Sıkıntılar da dile getirilerek Sayın Bakanımızdan destek istendi, konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bilgilerinize sunulur.

 

RAPOR İÇERİKLERİ

SAYI : 06-130-032 /89                                                                                         05/10//2020
Konu : Korunmaya Muhtaç Çocukların Barınmaları ve
Topluma Kazandırılmasına Dair Rapor ve Kanun Teklifi Hk.

 

Sayın ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 

Anayasamızın ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ilgili maddeleri gereğince devletimizin sosyal devlet ilkesi Korunmaya Muhtaç Çocukların Barınmaları ve Topluma Kazandırılmasına Dair Raporumuz ve Kanun Teklifimiz derneğimizce hazırlanarak ekleriyle birlikte önemine binaen ilişikte Siz Değerli Sayın Bakanımıza sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

 

EK-1 YADER Raporu ve ekleri

 

1/7

 

YADER RAPORU

Bu rapor, sayılı 05.10.2020 tarihli ve 89 sayılı yazımız eki olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Değerli Sayın Bakanımıza sunulmak üzere hazırlanmıştır.

RAPORUN İÇERİĞİ:

Anayasamızın ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ilgili maddeleri gereğince devletimizin sosyal devlet ilkesi Korunmaya Muhtaç Çocukların Barınmaları ve Topluma Kazandırılmasına Dair Rapor ve Kanun Teklifi aşağıda belirtilmiştir.

TALEPLER:

1) İŞE YERLEŞTİRME SÜRECİNDE KALACAK YERİ OLMAYANLARIN BAKIMI

2) 18 YAŞINDAN ÖNCE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLARIN KAMUDA İSTİHDAMINA İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEME YAPILMASI.
3) KAMUDA MÜSTAFİ DURUMDA OLANLARIN VEYA GÖREVE BAŞLATILMAYAN YENİDEN İSTİHDAMINA DAİR DÜZENLEME.

4) KAMUDA ÖĞRENİMİNE GÖRE UNVANINA ATANAMAYANLAR.(2828 s.k g.16.md).

5) KAMUYA YERLEŞECEKLERİN YETİŞTİRME EVLERİNDE İKEN BİLGİLENDİRMELERİ.

6) KAMUYA YERLEŞECEK KARDEŞLERİMİZDEN İSTENİLEN SAĞLIK RAPORU BEDELİNİN KARŞILANMASI. (SAĞLIK BAKANLIĞI VEYA AÇSH BAKANLIĞI)

7) GÜVENLİK VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ UZAMASI (Askeri Kurumlar vb.)(TBMM’DE)

8) KURUMLARIMIZDA BAKILAN ÇOCUKLAR YERİNE YETİŞTİRME EVLERİNDE YETİŞEN ÇOCUKLAR ŞEKLİNDE AÇIKLAMALAR YAPILMASI

9) KARDEŞLERİMİZİN AÇSH BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA  İSTİHDAMI

10) KARDEŞLERİMİZİN AÇSH BAKANLIĞINA NAKİL TALEPLERİNDE (ÖĞRETMEN, SOSYOLOG, TEKNİSYEN MEMUR VB.) GEREKLİ KOLAYLIĞIN SAĞLANMASI İÇİN AÇSH BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLEN KADROLARDA 2828‘LER İÇİN İSTİSNA KONULMASI

11) ASKERLİK HİZMETİNDE BULUNANLARA MADDİ VE MANEVİ DESTEK SAĞLANMASI.
2/7

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ:

TALEP 1: İşe Yerleştirme Sürecinde Kalacak Yeri Olmayanların Bakımı

Yetiştirme yurtlarında (çocuk evlerinde/sitesinde) en az 2 yıl veya 18 yıl arasında devletimizce barınmaları sağlanan kardeşlerimizden, reşit yaşa girdikten sonra devlet koruması sona erenlerin 2828 sayılı Kanunu’nun ek-1 maddesiyle Kamuya yerleştirme süreçleri yaklaşık ortalama 6 ay ile 1 yıl sürmektedir.

Bu durumda, bazı kardeşlerimizden 18 yaşından sonra barınma sorunu yaşayanların sokaklarda banklarda kaldıkları bizlerce bilinmekte ve ayrıca da bu tür durumda olanlarla ilgili bakanlığın ilgili birimleri destek için bildirilmektedir. Bu tür durumda olanlardan bizlere ulaşamayanlar olmakta veya mağdur olup sokakta kalan kardeşlerimizin bu temel sorunun kalıcı çözülmesi insani bir haktır.

Ayrıca en önemli sosyal risk olarak ise; 18 yaşından sonra (yetiştirme yurtlarında) çocuk evlerinden ayrılanların işe girecek süre arasında (barınma imkanı olmayanlar için) suça sürüklenme olasılığı olan gençlerin, kamuya alımlarında 657 s. DM.K. 48. Maddesindeki işe alım şartlarını sağlamama riskleriyle -kısa süre de sokağın riskleri nedeniyle- karşı karşıya kalmaktadırlar. Buna dair son zamanlarda örnekler mevcuttur.

2828 sayılı Kanunun 24. Maddesinde;”…Korunma kararı kalkan çocukların Kurumla ilişkilerinin devamı sağlanır. Bu çocuklara gerektiğinde imkanlar ölçüsünde Kurumca yardımcı olunur.”denilmektedir.

Bu kardeşlerimizin kamuya yerleştirme süreçleri dikkate alındığında ve ayrıca da bir çok il’de daha önceden çocuk yuvası veya yetiştirme yurdu/çocuk evleri olarak kullanılan yerlerde kalan çocukların çocuk evlerinde barınmaya başlamaları nedeniyle bu yerlerin çocuk koordinasyon merkezlerine dönüştürülmesiyle bu merkezlerde barınma ihtiyaçlarına dair malzemeler atıl durumda kalmaktadır.

Bu merkezlerin hem verimli kullanılması hem de az bir süre olsa dahi toplumda devletimiz açısından olumsuz imajların ortadan kaldırılmasını teminen yukarıda bahsettiğimiz kardeşlerimizden sosyal incelemesi yapılmaları kaydıyla bu merkezlerde işe girene kadar barınmaları (himaye onayı veya misafir onayıyla) ve ihtiyaçlarının karşılanarak bakılmalarını ve buna dair bahse konu anayasamızın 61. Maddesi ve 2828 sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli olan genelgenin çıkarılarak ilgili talimatların verilmesini önemle talep etmekteyiz.

 

3/7

TALEP 2: 18 Yaşından Önce Çeşitli Nedenlerle Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanların
Kamuda İstihdamına İlişkin Kanuni Düzenleme Yapılması

Geçmişte bir çok kardeşimizin sosyal incelemeleri düzenli yapılmadığından,  kaçak duruma düşenler ve ayrıca hukuksuz bir şekilde ailesine teslim edilen veya yurttan çeşitli nedenlerle 18 yaşını doldurmadan ayrılan kardeşlerimize sahip çıkılmadığından, bu kardeşlerimiz toplumda zorluklar yaşamaktadırlar.

Örneğin 16 yıl devlet korumasında kalmış ancak 18 yaş öncesi sosyal inceleme sağlıklı yapılmadan koruması kaldırılan kamu da işe girememektedir. Ancak 2 yıl kalıp, 18 yaşında devlet korumasından ayrılan kamu da işe yerleştirilmektedir. Bu durum kardeşlerimiz araında eşitsizliklere ve mağduriyetlere yol açmaktadır.

Bazı kardeşlerimizin mahkemeye vererek kamuya atanma hakkını kazandığı, ancak maddi durumu olmayanların hukuk önünde kendilerini savunma imkanları bile bulunmamaktadır. Bu durumda olan kardeşlerimiz arasındaki ayrımı ve sosyal yaşamda kendilerini kurtarmaları için anayasal hak olarak yeni bir kanuni düzenleme sonucu bir defaya mahsus olmak kaydıyla kamuda istihdamları için imkan sağlanması sosyal devlet ilkesi gereği olarakta elzem olmaktadır.

Mevzuat olarak düzenleme yapılmasında için Kanun Teklifine dair önerimiz ek-1 ‘de sunulmuştur.

TALEP 3: Kamuda Öğrenimine Göre Unvanına Atanamayanlar (2828 S. K. G.16.Md)

2828 Sayılı Kanunu’nun Geçici 16. Maddesindeki “kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” Hükümlerinden kaynaklanan sıkıntıların çözülmesine dair mevzuat düzenlemesi gerekmektedir.

Ekte örneği sunulan çeşitli Bakanlıkların atamalarında ya da red yazılarında da görüleceği üzere bir çok kurumda (kanundan kaynaklanan yukarıdaki kırmızı renkte belirtilen ifadelerden dolayı) eşitsiz uygulama yapılması nedeniyle kardeşlerimiz haksızlığa uğramaktadır. Halen atamayı bekleyen veya mahkemelere başvurarak hakkını almak için bekleyen kardeşlerimiz mağdur olmakta, öte yandan aynı okulu mezun olan kardeşlerimiz ile atanmaması gereken kurumlara atananlar (öğretmen, sosyolog, mühendis vb.) bu durumdan dolayı mezuniyeti dışındaki kurumlara kendi istekleri dışında atandıklarından hak kaybına uğramaktadırlar.

Mevzuat olarak düzenleme yapılması için Kanun Teklifine dair önerimiz ek-1‘de sunulmuştur.

4/7

TALEP 4: Kamuda Müstafi Durumda Olanların Veya Göreve Başlatılmayan Yeniden İstihdamına Dair Düzenleme

Kamuya yerleşen kardeşlerimizden bazıları çeşitli nedenlerle müstafi sayılarak işsiz kalmıştır. Veyahutta adli sicili veya arşiv kaydı olanlardan sildirme hakkı olmasına rağmen sildirme yapmadan tercih yapıp, kamuya yerleşenlerin göreve başlatılmamalarından kaynaklı mağdur olanlar bulunmaktadır.

Bu nedenle ekonomik ve sosyal sıkıntılara maruz kalarak psikolojik sıkıntılar içerisine girmişlerdir.

Dolayısıyla bir takım ailevi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimizin topluma tekrar kazandırılmasına yönelik bir defaya mahsus olmak üzere kamuya tekrar yerleştirilmeleri elzemdir.

Mevzuat olarak düzenleme yapılmasında için Kanun Teklifine dair önerimiz ek-1 ‘de sunulmuştur.

TALEP 5: Kamuya Yerleşeceklerin Devlet Korumasında İken Bilgilendirmeleri

Kamuya yerleşmesi yapılan kardeşlerimizin çalıştıkları kurumlarda daha bilinçli bir şekilde kamuda hizmet sunmaları, kamudaki haklarını, görev ve sorumluluklarını daha önceden bilmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü bazı kardeşlerimiz kamudaki görevlerini veya kendilerine tanınan kamuya grime hakkının sonuçlarını tam bilmediklerinden müstafi duruma düşmekte ve mağdur olmaktadırlar. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için devlet korumasında iken, 16-17 yaşlarında kamuya atanmaları dönemlerindeki görev ve sorumlulukları ve sosyal yaşama dair bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi önem arz etmektedir.

TALEP 6: Kamuya Yerleşecek Kardeşlerimizden İstenen Sağlık Raporunun AÇSH
Bakanlığınca Karşılanması.

2828 sayılı Kanunun 24. Maddesi çerçevesinde sağlık raporlarının devletçe karşılanmasına dair yazımız ektedir.

TALEP 7: Güvenlik ve Arşiv Araştirmasinin Uzaması (Askeri Kurumlar Vb.)

Sosyal Hizmetler Kanunun ek-1 maddesine göre kamuya yerleştirilmeleri yapılan kardeşlerimizin güvenlik ve arşiv araştırmaları Askeri Kurumlar gibi bazı kurumlarda 10-11 ay kadar sürmektedir. Bu durumda bazı kardeşlerimizin kalacak yerleri olmadığından sokakta kalma durumunda olmaktadırlar. Bu durumda olan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin önlenmesini teminen gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etmekteyiz.

5/7

TALEP 8: Kurumlarımızda Bakılan Çocuklar Yerine Yetiştirme Evlerinde veya Çocuk  Evlerinde Yetişen Çocuklar Şeklinde Açıklamalar Yapılması

Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında yetişenlerin psikolojik ve sosyolojik gelişimlerinin daha iyi gelişmesi açısından bu yerlerin isimleri ve yaşam ortamları Çocuk Evleri veya Çocuk Siteleri olarak değişti. Bizde bu değişimi STK olarak destekledik.

Ancak, bu yerlerde yetişen kardeşlerimizin Çocuk Evi veya Çocuk Sitesi ismi ile söylenmeden sadece “kurumlarda yetişen çocuklarımız” ifadesi kullanılmaktadır. Bu da bir ifade şekli olarak genel beyanatlarda yer aldığından, basında da bu şeklilde yer almaktadır.

Her ne kadar teknik açıdan doğru olsa da bu ifadenin, bu ifadeye muhatap olanlar bakımından psikolojik bir takım olumsuz etkilerinin olduğunu bizzat kendimiz hissederek yaşamaktayız.

Kardeşlerimizin yetiştiği evler resmi bir kurum havası verilerek aidiyetten uzak, çocuğun gelişiminde büyüme çağının neresi olduğu noktasında hiçlik yaratmakta bu ise ileriki yaşlarda çocuklarımıza sosyo-psikolojik olarak olumsuz etki yaptığı kanaatindeyiz.

Çünkü bir çocuğun evi ya ailedeki kendi evidir ya da devlet şefkatinde yetiştiği yetiştirme evidir.

Bizler, Yetiştirme Evlerinde veya Çocuk Evlerinde ifadesi denilince aidiyet duygusunu derinden hissediyoruz.

Aile denilince bir çocuğun bu durumu derinden hissettiği gibi.
Bu nedenle kardeşlerimizin kaldığı yerlerle ilgili açıklamalarda “YETİŞTİRME EVLERİNDE VEYA ÇOCUK EVLERİNDE YETİŞEN ÇOCUKLARIMIZ” denilmesi bizlerin özel talebidir.

TALEP 9: AÇSH Bakanlığındaki ve İllerde Bakım Sonrası Birimlerde Kardeşlerimizin İstihdamı

Çocuk evlerinde (Yetiştirme Yurtlarında) yetişen kardeşlerimizin reşit yaşa girdikten sonra sosyal hayatta her türlü rehberlik hizmeti hiç şüphe yok ki Bakanlığınızın bakım sonrası birimlerinde çalışanlarca imkanlar dahilinde iyi bir şekilde verildiğinden şüphemiz yoktur. Ancak, bakım sonrası hizmetlerde kardeşlerimizin değerlendirilmesi sosyal iletişim ve yaşanmış kader birliği nedeniyle empati yapması ile iletişim kurulmasında daha faydalı sonuçlar alınacağı değerlendirilmektedir. Her ne kadar bakanlıkta bir daire başkanı, bir kaç kardeşimiz ile illerde yine bir kaç kardeşimizle bu birimlerde çalışan kardeşlerimiz mevcut ise de, kardeşlerimizden öğretmen, sosyolog vb. Unvanlarda olanların bu birimlerde değerlendirilmesi hatta il’lerde bu birimlerden sorumlu İl Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü kadrolarına atanarak değerlendirilmeleri (yetiştirme yurtlarında) çocuk evlerindeki kardeşlerimize rol model olacak ve bu durum bizler için büyük bir öneme sahip olmakla birlikte, bu unvanlarda değerlendirilmelerini bakanlığımızın dikkate almasını ve bu hususu Bakanlığımızın takdirlerine sunduğumuzu özellikle belirterek kardeşlerimizin talebini talebimiz olarak belirtmek istiyoruz.

6/7

TALEP 10: Öğretmen, Sosyolog, Teknisyen ve Memur vb. AÇSH Bakanlığında İstihdamında Kadro Tahsisinde İstisna Hüküm Konulması.

Devletimizin korumasında yetişenlerin, yetiştikleri yerlerde kardeşlerine hizmet etmeleri, rol model olmaları ve onların duygularını hissetmeleri; nesiller yetiştiren devletimizin (yetiştirme yurtlarında) çocuk evlerindeki kalan kardeşlerine daha iyi bir imkan sunması her zaman devlette yetişen ve devleti baba-anne gören kardeşlerimiz için ayrı bir yerdir (yetiştirme yurtlarında) çocuk evleri.

Bu nedenle her yıl devlet tarafından Bakanlığınıza tahsis edilen kadrolara, 2828 sayılı Kanun çerçevesinde kamuya yerleşenlerden Bakanlığınıza nakil suretiyle geçmek isteyenlerin bu kadro sınırlamasına tabi olmaksızın Bakanlığınıza kurumlar arası geçiş imkanı tanınacak şekilde kadro ihdasının yapılmasını talep etmekteyiz.

TALEP 11: Askerlik Hizmetinde Bulunanlara Maddi ve Manevi Destek Sağlanması.

Uzun süreli askere giden kardeşlerimizin askerde yalnız olmadıklarını hissetmeleri için imkanlar ölçüsünde maddi ve manevi desteklerinin, askerlik yaptığı illerde AÇSH İl Müdürlükleri ve STK’lar aracılığıyla ziyaretler yapılarak ve diğer ihtiyaçlarının giderilerek sağlanması.

Tüm Kardeşlerimiz adına saygılarımızı sunar, bu raporumuzun ve kanun teklifimizin dikkate alınarak, uygulamaya geçirilmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

EKLER:
Ek-1 Sağlık Raporu Yazısı
Ek-2 Kanun Teklifi

 

7/7

 

SAYI : 06-130-032 /89                         05/10/2020
Konu : İşe Girecek Korunmaya Muhtaç Çocukların
Sağlık Kurulu Raporlarından Ücretsiz Yararlandırılması

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

Bilindiği üzere, Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklar 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek-1 maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarına her yıl yapılan kura yöntemiyle Bakanlığınızca yerleştirilmektedirler.

Bu çocukların devlet koruması sonrasında kamuda işe girecekleri zaman aralığında herhangi bir gelirleri olmadığından, kamuya girişlerinde istenilen belgeler arasında Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu) veya Sağlık Raporu bulunmaktadır. Bu raporların tutarları yüksek olup, bazı illerimizde bu rapor tutarını ödeme gücü olmayan gençlerimizden senet dahi istenilmektedir.

Anayasanın 10. Maddesinde;”Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” hükmü,
Anayasamıızın 61. Maddesinde ise;”Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.” denilmektedir.

2828 sayılı Kanunun 24. Maddesinde;“Korunma kararı kalkan çocukların Kurumla ilişkilerinin devamı sağlanır. Bu çocuklara gerektiğinde imkanlar ölçüsünde Kurumca yardımcı olunur.“ denilmektedir.

Gençlerimizin işe girecekleri sırada bahse konu ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çözüm önerimiz olarak; ilgili bakanlıkla korunmaya muhtaç çocuklardan sağlık kurulu raporu veya sağlık raporu bedelinin alınmamasına ilişkin protokol yapılması, ya da sağlık kurulu raporu veya sağlık raporu bedelinin Bakanlığınız bütçesinden karşılanmasına yönelik tedbirlerin alınmasını önem arz etmektedir.

Arz ettiğimiz hususlarda gerekli desteğin verilmesini talep ediyor, yazımızın sonucundan derneğimize bilgi verilmesini istiyoruz.

Bilgilerinizi ve gereğini saygıyla arz ederim.

05.10.2020 tarihli ve 89 sayılı yazı ekidir.

KANUN TEKLİFİNE DAİR ÖNERİLERİMİZ

TALEPLERİMİZ:
1) 18 yaşından önce çeşitli nedenlerle yetiştirme yurtlarından ilişiği kesilenlere kamuda bir kereye mahsus iş imkanı sağlanması. (2828 sayılı Kanunun ek-1 Maddesi)
2) Kamuda çalışmakta iken, çeşitli nedenlerle müstafi(çekilen) duruma düşen veya göreve başlatılmayan devlet korumasından reşit yaş sonrası ayrılan kardeşlerimize bir defaya mahsus olmak üzere kamuda tekrardan iş imkanı sağlanması.(2828/ek-1)
3) 2828 Sayılı Kanun’un Geçici 16. Maddesindeki kamuda unvan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması.

1 ve 2 NOLU TALEBE DAİR KANUN TEKLİFİ ÖNERİMİZ:

SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA DEĞİŞİLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

(MÜSTAFİ VEYA GÖREVE BAŞLATILMAYAN İLE REŞİT YAŞA GİRMEDEN KURUMDAN AYRILANLAR İÇİN)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 18:

“Geçici MADDE 18- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce çeşitli nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden çekilen, çekilmiş sayılan veya göreve başlatılmayanların bu kanunun ek-1 maddesindeki istihdam hakkından bir defaya mahsus olarak yararlanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma ve bakım kararı alınarak sosyal hizmetler kuruluşlarında kalanlardan reşit yaşa girmeden önce çeşitli nedenlerle bu kuruluşlardan ayrılanlar bu kanunun ek-1 maddedeki şartlardan muaf tutulmak suretiyle, bu kanunun ek-1 maddesindeki istihdam hakkından bir defaya mahsus olarak yararlanırlar.

MADDE GEREKÇESİ:

Devlet koruması altında (Çocuk Yuvalarında ve Yetiştirme Yurtlarında, Sevgi/Çocuk Evlerinde/Sitelerinde vb.) büyüyerek reşit yaşa girdikten sonra devlet korumasından ayrılan korunmaya muhtaç çocukların ailevi ve çeşitli nedenlerinden dolayı kamuda sosyal adaptasyonda yaşanan sıkıntılardan ve ekonomik zorluklardan dolayı yaşamış oldukları mağduriyetleri ile kamuda göreve başlatılmayanların uğradıkları hak kayıplarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Devlet koruması altında (Çocuk Yuvalarında ve Yetiştirme Yurtlarında, Sevgi/Çocuk Evlerinde/Sitelerinde vb.) büyüyerek reşit yaşa girmeden devlet korumasından ayrılanların veya çeşitli nedenlerle vasileri tarafından alınanların sosyal hayatta ekonomik ve sosyal destek sağlanması ile toplumda öz güvenlerini kazanmış birey olarak yaşamlarını sürdürmeleri ve uğradıkları hak kayıplarının giderilmesi amaçlanmaktadır.
1/2

3 NOLU TALEBE DAİR KANUN TEKLİFİ ÖNERİMİZ:

SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA DEĞİŞİLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Aşağıda bilgileri mevcut olan korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili Sosyal Hizmetler Kanunda değişiklik/ekleme yapılan 7103 sayılı Kanunun 24. ve 25. Maddeleriyle ilgili eşitsizliğin ve mağduriyetlerin giderilmesine dair kanun teklifine dair önerimiz belirtilmektedir.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Geçici 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair KANUN TEKLİFİ:(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİÇİ MADDE 16:
“Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen görevde bulunanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumlarına göre kadro ve pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın değiştirilmiş sayılır.
Bu madde gereğince çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumları itibariyle kadro ve poziyonu bulunmayanlar ise öğrenimine uygun başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atamaları kurumlarca başka bir işleme gerek kalmaksızın yapılır.
Özelleştirme nedeniyle iş sözleşmeleri kendi istekleri dışında sona erenlerin ise başka kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları ise bu madde çerçevesinde öğrenim durumlarına uygun olarak bu kanunun ek-1 maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.
Bu maddeden yararlanacakların kadro ve pozisyonları kanunun yayımını takip eden ayın 30’u itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değiştirilmiş sayılır.

GENEL GEREKÇE: :(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan öğrenim durumları dikkate alınmadan memur kadrosuna atananlar, kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması, daha önceki maddedeki hükümle kurumlarda ortaya çıkan karışıklıklar ve eşitsizlikler gibi nedenlerle mağdur olmaktadırlar. Madde ile, öğrenim durumlarına uygun olmayan kadro ve pozisyonlarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇESİ: :(GÖREVDE OLANLAR İÇİN)
2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde ile, daha önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanamamış olanların, mağduriyetlerinin giderilmesi, daha önceden kurumlarda oluşan uygulamalardaki belirsizliklerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanmaları öngörülmektedir.

Bu Kanun teklifi önerimize ait desteğinizi talep ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

2/2