2828 S. K. Geçici 16. md. Hk.

Kıymetli Kardeşlerim,

Unvan düzenlenmesine dair aşağıdaki Kanunla ilgili açıklamalarda bulunmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan:

7103 sayılı Kanunun MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve FİİLEN GÖREVDE BULUNANLAR kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri UNVANLARA atanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  BEŞ YIL içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan İSTİHDAM HAKKINDAN maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.”

MADDE 93- (1) Bu Kanunun;

g) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

27.03.2018 Tarihli Resmi Gazete linki:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180327M2-1.htm

Yukarıda belirtilen Kanun hükmüne göre;

  1. 27.03.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 25. maddenin ilk fıkrası unvan düzenlemesiyle ilgili ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih kısmı 27.03.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 93. maddesinde belirtildiği üzere bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer denmesi 27.03.2018 tarihinde bu madde resmi gazetede yayımlandığı gün olan 27.03.2018’dir.
  2. 27.03.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 25. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 5 yıl düzenlemesi daha önce yurttan ayrılıp 2 yıl içinde kamuya atanmak üzere form a belgesi düzenlemesini 27.03.2018 tarihinden itibaren 5 yıl olarak düzenlemiştir. Bu fıkra unvan düzenlemesiyle ilgili olmadığından, unvan düzenlemesinde 5 yıl gibi bir süre bulunmamaktadır.
  3. Unvan düzenlemesinde kanuni şart 27.03.2018 tarihinde önce fiilen görevde olmak ve bu tarihten önce öğrenimine göre mezun olma şartı vardır. 
  4. Bu duruma göre 27.03.2018 tarihinden sonraki mezuniyetler sınavsız unvana tabi değildir. Yani 27.03.2018 tarihinden sonra mezun olanlar kurum içi açılacak görevde yükselme sınavına tabidirler.
  5. Unvan düzenlemesi ile ilgili 1 ve 3. maddelerde ki açıklamaya göre unvan düzenlemesi sadece üst öğrenimini 27.03.2018 tarihinden önce bitirmeyle ilgili olup, göreve ilk başlamada nasıl ki şef veya yönetici olarak atama hakkı kimseye tanınmadığından, bu düzenlemeyle şef ve ya yönetici pozisyonlara sınavsız atama hakkı da  tanımamaktadır.
  6. Bu nedenle 27.03.2018 tarihinden sonra mezun olanların çalıştıkları kurumlara sınavsız unvan atamasıyla ilgili dilekçelerine red gelmesinin nedeni budur.
  7. Dolayısıyla 27.03.2018 tarihinden sonraki mezuniyetler yukarıdaki kanun kapsamı dışındadır.
  8. Yukarıda belirttiğimiz unvan düzenlemesine dair 2828 s. Kanunun Geçici 16. maddesine göre; 27.03.2018 tarihinden sonra mezun olanlardan kurumlara başvuranlar mahkemeye verdiler, fakat mahkemelerden de red cevabı aldılar.
  9. Bu yüzden bu tarihten sonra mezun olanların unvansız sınav hakkından yararlanmak için kurumlara başvurmalarına gerek yoktur.

Bilgilerinize.

Salih ÇETİN
YADER Genel Başkanı